👈 دانلود اپ اندروید 👉

پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شه

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

این پایان نامه حاوی مطالب زیر به صورت قایل doc می باشد

فصل اول (مقدمه)

بیان مسأله:

اهداف تحقیق:

سوالات پژوهش:

مفاهیم و متغیرهای بکار رفته در پژوهش:

مفاهیم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ – 28:

پیشینه تحقیق

پیشینه نظری

مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی:

دیدگاه فروید (1856) در ارتباط با سلامت روان:

مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (1870)

نظریه اریکسون (1963) در ارتباط با سلامت:

نظریه کورت لوین) 1890 (در ارتباط با سلامت روان:

نظریه کارل راجرز (1902) در ارتباط با سلامت روان:

مفهوم سالمندی در نظریه های مختلف:

بحث، تفسیر، نتیجه گیری

منابع:

جدول (1) سالمندان ساکن سرای سالمندان شهر بستک

جدول (2) سالمندان ساکن در منزل شهر بستک

جدول (3) سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهر گرگان

پرسش نامه GHQ:

لینک کمکی