👈 دانلود اپ اندروید 👉

دانلود فایل ورد اصلی گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

عنوان: آزمون کشش تک محوری

هدف: مشخص کردن مشخصات مکانیکی مصالح با استفاده از آزمون کشش

کلیات:

1-1: مقدمه: مقاومت یک ماده بستگی به قابلیت شکل ناپذیری و دوام آن در مقابل نیروهای وارده را دارد. این خاصیت در مصالح به طریق آزمایش تجربی تعیین می شود.

1-2: منحنی تنش- کرنش مهندسی: آزمایش کشش برای به دست آوردن اطلاعات پایه در رابطهبا طراحی سازه ها و همچنین برای پذیرش یا رد کردن مصالح انجام می شود. این آزمون بدین صورت است که نمونه را بین دو فک قرار داده و با اعمال نیرو به دو سر آن نمونه کشیده می شود تا پس از تغییر شکل، شکست در قطعه رخ دهد.

منحنی تنش- کرنش مهندسی را میتوان با استفاده از اطلاعات مربوط به نیرو تغییر شکل رسم کرد. (شکل 1-2)

تنشی که در این منحنی استفاده می شود تنش مهندسی نامیده می شود که از تقسیم نیرو بر سطح اولیه بدست می آید. هم تنش متوسط و هم کرنش متوسط از تقسیم نیرو و تغییرات طول بر یک مقدار ثابت به دست می آید. بنابراین شکل منحنی تنش- کرنش به شکل منحنی نیرو تغییر شکل شباهت دارد و براساس کاربردهای مختلف از هر دوی آنها میتوان استفاده کرد. شکل و مقدار مربوط به منحنی تنش- کرنش مصالح به ساختار، عملیات حرارتی، تاریخچه بارگذاری، دما بستگی دارد اطلاعاتی که میتوان از منحنی تنش- کرنش بدست آورد عبارتست از استحکام کششی، نقطه (استحکام) تسلیم، درصد تغییر شکل و درصد تغییر کاهش سطح مقطع می باشد.

لینک کمکی