👈 دانلود اپ اندروید 👉

گزارشکار جامع آزمایشگاه مقاومت مصالح

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

تکه ای از آزمایش سختی سنجی بر اساس راکول

- عنوان: آزمون سختی راکول

- هدف: بررسی سختی مصالح با استفاده از آزمون سختی راکول

- تئوری:

دستگاه آزمایش سریع با خواندن مستفیم است. این روش برای آزمون های سریع مناسب است، در این آزمون عمق فرورفتگی اندازه گیری شده و مستقیما به وسیله عقربه روی صفحه مدرجی که به طور غیر مستقیم به 100 قسمت تقسیم شده است. چندین مجموعه مقیاس سختی راکول وجود دارد زیرا چند فرورونده و چند نیروی استاندارد برای آزمایش به کار میروند.

فرورونده ها گلوله های فولادی سخت شده کروی با قطر های مختلف یا یک مخروط الماسی با زاویه 120 میباشد.

- هر کدام از مقیاس های سختی راکول با یکی از حروف A,B,C, ... مشخص میشوند.

1) Rc: باراصلی 150 کیلوگرم و سنبه مورد استفاده الماسی است و برای مواد سخت مانند فولاد استفاده میشود، دامنه مفید این مقیاس از 20 تا Rc 70 است.

2) Rb: مواد نرم معمولا در مقیاس Bبا گلوله ای فولادی به قطر 0.15 cm و بار اصلی 100 کیلوگرم اندازه گیری می شوند دامنه این مقیاس از صفر تا 100 Rbاست.

3) Ra: سمبه ای الماسی و بار اصلی 60 کیلوگرم، که این مقیاس گسترده ترین مقیاس راکول است و برای موادی از برنج آنیل شده تا کاربید های سمانته شده بکار میرود.

لینک کمکی