👈 دانلود اپ اندروید 👉

پاورپوینت تجزیه و تحلیل نور در معماری

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

قسمتی از متن:

نورشفافترین، نرمترین، آساترین و ارزانترین مواد ساختاری موجود در تولید کیفیت ها و اشیای مورد نیاز محیط انسانی است چیزی است که امکان شخصیت سازی و حیات بخشیندن به فعالیتهای روزمره و بازنمائی زندگی در تصورات و حالات روانی متغیر را فراهم می سازد.

نور نه تنها نقش مهمی در ارزش گذاری بر عناصر معماری دارد. بلکه یکی از عوامل مهم تعیین کننده فضا نیز محسوب می شود نور در دگرگونی ماهیت فضایی و کالبدی تاثیری بسیار دارد.

فهرست:

مقدمه یا نتیجه گیری

تعریف:

منابع نور

تفاوت نور طبیعی و ساختگی

هماهنگی بین نور طبیعی و ساختگی

نور و بینایی

اهمیت نور

تاثیرنور در طبیعت

نور درطبیعت

نورو بشر

استفاده از نور طبیعی در معماری سنتی ایران

نورگیر

تمرکزو تاکید برروی سوژه به وسیله نور

هدایت کنندگی نور

پراکنده کردن وعبور غیرمستقیم نور

عبورنور به صورت روحانی

هدایت کنندگی به سمت مقصد

زیبایی در انعکاس نور

نوردرمعماری مدرن

تادائو آندودرباره نور درمعماری می گوید

لویی کان سال (1969)

لوکوربوزیه

هاندیش کرامر

موریس لاپیدوس

نور پردازی اماکن قدیمی

به طورکلی هر اتاق به 3 نوع نورپردازی نیازمند است

نورپردازی ونورمناسب

حل وابستگی شدید وضع روشنایی درون به محیط بیرون

در نور پردازی طبیعی دو عامل در نظر گرفته میشود

نور پردازی طبیعی

معماری موفقیت امیز

منابع

لینک کمکی