👈 دانلود اپ اندروید 👉

بوستر ترمز

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

قستی از متن:

بوستر ترمز از خلا تولید شده توسط موتور استفاده می کند تا نیروی وارد شده به سیلندر اصلی ترمز توسط پای شما را چند برابر کند. در این مقاله به درون این قوطی سیاه نگاهی خواهیم انداخت.

قدرت ترمز دستی به مراتب کمتر از ترمز پایی است و کاربرد آن تنها در مواقعی است که می خواهند یک خودروی ایستاده حرکتی نکند.

به طور کلی متوقف شدن خودرو به وسیله ترمزها در حین سرعت به واسطه اصطکاک بازوهای ترمز با کاسه چرخ ها است. اصطکاک طولانی تولید گرمای زیاد نموده و ممکن است فلزات و لنت را سرخ نموده و حتی ذوب نماید، ازاینرو کاربرد ترمز باید کوتاه و متناوب باشد.

فهرست مطالب:

ترمز

گونه های ترمز

ترمز دستی

بوستر ترمز چگونه کار می کند؟

بوستر خلا

شیوه کار بوستر

بوستر ترمز

آشنایی با عملکرد بوستر در خودرو

بوسترهای ترمز

الف- حالت غیرفعال بودن سیستم ترمز

ب- حالت نیمه ترمز

پ- حالت ترمز کامل

ت- حالت فشرده و ثابت ماندن پدال و عمل بوستر

ث- حالت حفظ قدرت حداکثر بوستر در ترمزهای کامل و کوتاه

هیدروبوستر در دستگاه ترمز

سیستم بوستر هیدروالکتریک

لینک کمکی