👈 دانلود اپ اندروید 👉

تحقیق تدوین برنامه استراتژیک بانک کار آفرین

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

مقدمه:

در هر سازمان و شرکتی استراتژی از اهمیت زیادی برخوردار است. داشتن یک استراتژی برای دستیابی به اهداف و رقابت در محیط پویا برای هرسازمانی الزامی می باشد. برنامه ریزی استراتژیک ابزاری در اختیار سازمان ها می گذارد تا بتوانند تدوین و اجرای استراتژی را در وجوه مختلف سازمان دنبال کنند. برای داشتن یک استراتژی مطلوب نیاز است که کلیه مراحل تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی سازمان طی شود تا مدیران سازمان بتوانند تصمیم بگیرند که برای دستیابی به اهداف مورد نظر سازمان از چه استراتژی استفاده کنند. تدوین استراتژی کلان، سازمان و شرکت را در رقابتی شدن کمک زیادی می کند. این تحقیق به تدوین و ارائه یک استراتژی از طریق مدل (SWOT) با استفاده از تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی بانک کار آفرین خواهد پرداخت.

فهرست مطالب:

1- مقدمه

1-1- معرفی بانک کار آفرین

2- بیانیه ماموریت

3- چشم انداز

4- تدوین ارزشهای سازمانی بانک کار آفرین

4-1- ارزیابی بانک ارزشها و استخراج ارزشهای محوری

4-2- تبدیل ارزشهای محوری به کدهای رفتاری

5- تدوین استراتژی

5-1- تجزیه و تحلیل محیط کلان و تهیه ماتریس عوامل خارجی

5-1-1- تهیه ماتریس عوامل خارجی

5-2- تجزیه وتحلیل محیط داخلی سازمان وتهیه ماتریس عوامل داخلی

5-2-1- تهیه ماتریس عوامل داخلی

5-3- تهیه ماتریس ترکیبی عوامل داخلی و خارجی

5-4- تدوین ماتریس SWOT

5-5- تدوین استراتژی های ترکیبی

5-6- تعیین اهداف و برنامه عملی

6- اجرای استراتژی

لینک کمکی