👈 دانلود اپ اندروید 👉

بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

قسمتی از متن:

قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی جامعه را در بر می گیرد. در این بین می توان آثار و نشانه های وجود ریشه دار این معضل را در لایه های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سال های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است. قاچاق کالا که به نظر می رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده ای چند وجهی چند ریشه ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی شود، بلکه می توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

طرح مساله، روش تحقیق

فرضیه تحقیق، سوالات تحقیق

فصل اول (تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق)

معنی قاچاق

تعریف و انواع قاچاق

تعرفه قاچاق

دلایل قاچاق

پیامدهای امنیتی قاچاق

راه حل های مشخص

راه های دیگر

فصل دوم (بررسی ماهیت حقوقی قاچاق)

ماهیت های حقوقی قاچاق

فصل سوم (آمار پرونده های قاچاق کالا درسال 84-1383)

آمار پرونده های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال 1383

آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات

پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی

آمار پرونده های قاچاق کالا طی نه ماهه سال 1384

آمار پرونده های قاچاق کالا

پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی

فصل چهارم (پیشگیری و نتیجه گیری)

آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا

راهکارهایی برای مقابله با قاچاق

منابع و ماخذ

لینک کمکی