👈 دانلود اپ اندروید 👉

رساله پایان ترم بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری دبیران مدارس متوسطه دولتی ناحیه یک شهر ارومیه، در سال تحصیلی 93-92

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های تفکر مدیران و رابطه آن با انگیزه نوآوری دبیران دبیرستان های دولتی ارومیه در سال تحصیلی 93-92 به روش توصیفی از نوع پیمایشی همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و دبیران دبیرستان های دولتی ناحیه یک ارومیه می باشد که از بین آنها 200 معلم با روش تصادفی ساده، و 34 مدیر (کل مدیران، به دلیل محدود بودن تعداد آنها) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با استفاده از دو پرسشنامه یکی پرسشنامه استاندارد برای سبک های تفکر و دیگری پرسشنامه محقق ساخته برای انگیزه های نوآوری، اطلاعات لازم گردآوری شد. روایی ابزار اندازه گیری توسط چند صاحب نظر دانشگاهی تایید گردید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.70 و 0.71 محاسبه گردید. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، شاخص های پراکندگی و شاخص های مرکزی) و آمار استنباطی (آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون آزمون t مستقل، رگرسیون چندگانه و آزمون F) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که:

بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری معلمان رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین بین سبک های تفکر مدیران و ابعاد انگیزه نوآوری معلمان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین سبک های تفکر قضاوتگر، درون گرا و کل نگر مدیران و انگیزه نوآوری معلمان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. و سبک های تفکر مدیران نقش پیش بینی کننده را در انگیزه نوآوری معلمان ایفا می کنند.

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 بیان مساله

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4 فرضیه های تحقیق

1-5 متغیرهای تحقیق

1-6 اهداف تحقیق

1-7 تعاریف اصطلاحات و واژه ها

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1 بخش اول: سبک های تفکر

2-1-1 مقدمه

2-1-2 دوران تکامل سبک های تفکر

2-1-3 تعریف سبک، تفکر و سبک تفکر

2-1-3-1 تعریف سبک

2-2 بخش دوم: نوآوری

2-2-2 شرایط لازم جهت تحقق خلاقیت و نوآوری

2-3 بخش سوم: پیشینه تحقیق

2-3-2 تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در داخل کشور

2-3-3 تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج کشور

فصل سوم: روش های تحقیق و جمع آوری اطلاعات

3-1 مقدمه

3-2 روش تحقیق

3-3 جامعه آماری

3-4 نمونه آماری

3-4-1 روش نمونه گیری

3-4-2 تعیین حجم نمونه

3-5 متغیرهای پژوهش

3-7 روش جمع آوری اطلاعات

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه

4-2 توصیف آماری داده ها

4-2-1 توصیف داده های جمعیت شناختی

4-3 تحلیل های استنباطی

4-3-1 سؤال های تحقیق

4-3-2 آزمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه

5-2 یافته های توصیفی تحقیق

5-3 یافته های استنباطی تحقیق

5-4 بحث، بررسی و نتیجه گیری

5-5 محدودیت های پژوهش

5-6 پیشنهادات کاربردی

الف: منابع فارسی

ب: منابع انگلیسی

فهرست جداول

فهرست نمودارها

پرسشنامه سبک های تفکر در نوآوری

لینک کمکی