👈 دانلود اپ اندروید 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان یزد (واقع در استان یزد)

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

توضیحات:

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

لینک کمکی