👈 دانلود اپ اندروید 👉

دانلود رایگان فایل pdf دموی گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

عنوان: آزمون کشش تک محوری

هدف: مشخص کردن مشخصات مکانیکی مصالح با استفاده از آزمون کشش

کلیات:

1-1: مقدمه: مقاومت یک ماده بستگی به قابلیت شکل ناپذیری و دوام آن در مقابل نیروهای وارده را دارد. این خاصیت در مصالح به طریق آزمایش تجربی تعیین می شود.

1-2: منحنی تنش- کرنش مهندسی: آزمایش کشش برای به دست آوردن اطلاعات پایه در رابطهبا طراحی سازه ها و همچنین برای پذیرش یا رد کردن مصالح انجام می شود. این آزمون بدین صورت است که نمونه را بین دو فک قرار داده و با اعمال نیرو به دو سر آن نمونه کشیده می شود تا پس از تغییر شکل، شکست در قطعه رخ دهد.

منحنی تنش- کرنش مهندسی را میتوان با استفاده از اطلاعات مربوط به نیرو تغییر شکل رسم کرد. (شکل 1-2)

قایل ورد تکمیل شده این پی دی اف در سایت mechatproject. blogfa. com وجود دارد.

تنشی که در این منحنی استفاده می شود تنش مهندسی نامیده می شود که از تقسیم نیرو بر سطح اولیه بدست می آید. هم تنش متوسط و هم کرنش متوسط از تقسیم نیرو و تغییرات طول بر یک مقدار ثابت به دست می آید. بنابراین شکل منحنی تنش- کرنش به شکل منحنی نیرو تغییر شکل شباهت دارد و براساس کاربردهای مختلف از هر دوی آنها میتوان استفاده کرد. شکل و مقدار مربوط به منحنی تنش- کرنش مصالح به ساختار، عملیات حرارتی، تاریخچه بارگذاری، دما بستگی دارد اطلاعاتی که میتوان از منحنی تنش- کرنش بدست آورد عبارتست از استحکام کششی، نقطه (استحکام) تسلیم، درصد تغییر شکل و درصد تغییر کاهش سطح مقطع می باشد.

عنوان: آزمون کشش تک محوری

هدف: مشخص کردن مشخصات مکانیکی مصالح با استفاده از آزمون کشش

کلیات:

1-1: مقدمه: مقاومت یک ماده بستگی به قابلیت شکل ناپذیری و دوام آن در مقابل نیروهای وارده را دارد. این خاصیت در مصالح به طریق آزمایش تجربی تعیین می شود.

1-2: منحنی تنش- کرنش مهندسی: آزمایش کشش برای به دست آوردن اطلاعات پایه در رابطهبا طراحی سازه ها و همچنین برای پذیرش یا رد کردن مصالح انجام می شود. این آزمون بدین صورت است که نمونه را بین دو فک قرار داده و با اعمال نیرو به دو سر آن نمونه کشیده می شود تا پس از تغییر شکل، شکست در قطعه رخ دهد.

منحنی تنش- کرنش مهندسی را میتوان با استفاده از اطلاعات مربوط به نیرو تغییر شکل رسم کرد. (شکل 1-2)

قایل ورد تکمیل شده این پی دی اف در سایت mechatproject. blogfa. com وجود دارد.

تنشی که در این منحنی استفاده می شود تنش مهندسی نامیده می شود که از تقسیم نیرو بر سطح اولیه بدست می آید. هم تنش متوسط و هم کرنش متوسط از تقسیم نیرو و تغییرات طول بر یک مقدار ثابت به دست می آید. بنابراین شکل منحنی تنش- کرنش به شکل منحنی نیرو تغییر شکل شباهت دارد و براساس کاربردهای مختلف از هر دوی آنها میتوان استفاده کرد. شکل و مقدار مربوط به منحنی تنش- کرنش مصالح به ساختار، عملیات حرارتی، تاریخچه بارگذاری، دما بستگی دارد اطلاعاتی که میتوان از منحنی تنش- کرنش بدست آورد عبارتست از استحکام کششی، نقطه (استحکام) تسلیم، درصد تغییر شکل و درصد تغییر کاهش سطح مقطع می باشد.

لینک کمکی