👈 دانلود اپ اندروید 👉

حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

پروژه محاسبات عددی پیشرفته؛ حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی

6-1- معرفی انواع معادلات دیفرانسیل

6-2- روش سری تیلور

6-3- روش اویلر

6-3-1- توصیف هندسی روش

6-4- روش اویلر اصلاح شده (روش هون)

6-5- روش رونج- کوتا

6-5-1- روش رونج کوتای مرتبه 2

6-5-2- روش رونج کوتای مرتبه 4

1-2-5-6 بحث در مورد روش

3-5-6 روش رونج کوتا فلبرگ

4-5-6 روش رونج کوتا مرسن

6-6- روش های چند مرحله ای

6-6-1- روش مایلن

6-6-2- روش آدامز- مولتن

6-6-3- بررسی گام مناسب

6-4- بحث تکمیلی (روش آدامز- بشفورتس)

6-7- حل دستگاه معادلات دیفرانسیل

6-7-1- حل دستگاه به روش اویلر اصلاح شده

2-7-6- حل دستگاه به روش رونج کوتا مرتبه 4

6-7-3- معادلات سخت

6-8- پایداری و همگرایی

1-8-6 بررسی پایداری روش مایلن

1-1-8-6 نتیجه کلی

2-8-6 بررسی پایداری روش اویلر اصلاح شده

3-8-6- روند کلی بررسی پایداری یک روش

-4-8-6 عبارت همگرایی

6-10-منابع

لینک کمکی