👈 دانلود اپ اندروید 👉

مبانی نظری و پیشینه داخلی و خارجی تحقیق افسردگی 59 صفحه

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

نشانه های جسمانی و فیزیکی افسردگی شامل تغییر اشتها واختلال خواب و خستگی و بی جان و رمق بودن، است. فکرهای فرد افسرده بیشتر در باره خودش است تا در باره رویدادهای بیرونی و در نتیجه درد و رنج کوچکی را ممکن است بسیار بزرگ کند و نگران سلامت خود بشود. گویاترین تبیین برای افسردگی آمیزه ای از عوامل زیست شناختی و روان شناختی به دست می دهد. غالب کسانی که دچار افسردگی میشوند ممکن است نوعی آسیب پذیری زیستی در برابر این اختلال داشته باشند. در عین حال برخی رویدادهای زندگی و همراه با آن، آمادگی و گرایش به منفی اندیشی نیز احتمال گرفتار آمدن به این اختلال را افزایش می دهد. در شواهد موروثی بودن افسردگی، همسانی زیادی به چشم نمی خورد.

بررسی های تاریخچه خانوادگی بیماران، میزان بروز افسردگی را در میان وابستگان درجه اول آنان بیشتر از میزان افسردگی در گروههای گواه نشان می دهد (گرشن، 1990؛ کلر و بیکر، 1991 به نقل از اتکینسون و همکاران، 1385: 539). مطالعه دو قلوها شواهد همسانی از مورثی بودن افسردگی به دست نمی دهد: بعضی بررسی ها موید مورثی بودن است (کندلر، نیل، کسلر و هیت، 1992) و بعضی نیست (مکافین و همکاران، 1991؛ تورگرسن، 1986 به نقل از اتکینسون و همکاران، 1385: 539).

نقش اختصاصی عوامل ژنی در اختلال های هیجان و خلق نامشخص است، اما احتمال در کار بودن ناهنجاری های زیست شیمیایی مطرح است. دو پیام عصبی نوراپی نفرین و سروتونین را در اختلالهای خلق بسیار نقش آفرین می دانند. چند بررسی نشان داده که در مبتلایان به افسردگی، میزان گیرنده ها و حساسیت مناطق گیرنده ی سروتونین و نوراپی نفرین نابهنجاری هایی بویژه در مناطقی از مغز نظیر هیپوتالاموس که تنظیم هیجان وخلق را بر عهده دارند، آشکار می سازند (مالون و مان، 1993؛ مکبراید، براون وکیلپ، 1994 به نقل از همان منبع: 540). در افسردگی های عمده گیرنده های این پیام های عصبی یا حساسیت لازم را ندارند یا تعدادشان اندک است.

فهرست مطالب

تعریف نظری افسردگی

تعریف عملیاتی افسردگی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش در مورد افسردگی

استرس 3

2-5- افسردگی 9

2-5-1-شیوع افسردگی در نوجوانان 15

2-5-2-علل افسردگی در نوجوانی 17

2-5-3-تاثیر افسردگی در زندگی: 20

2-6-اضطراب 22

شکل 2-1: مدل سه نظامی اضطراب 23

2-6-1-ظاهر عمومی و رفتاری فرد مضطرب 23

2-6-2-علائم اضطراب 24

2-6-3-توصیف بیماران مضطرب 24

2-7-مبانی نظری رابطه بین متغیرها 25

2-8- پیشینه تحقیقات 33

2-8-1-تحقیقات داخلی 33

2-8-2- پیشینه تحقیقات خارجی 39

منابع و مآخذ 46

یشینه تحقیقاتی

پیشینه داخلی

پیشینه خارجی

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

لینک کمکی