👈 دانلود اپ اندروید 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی اضطراب

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

بی شک یافتن تعریفی جامع و مانع برای اضطراب دشوار است. در واقع، مشکل اساسی توافق بر سر تعریف است که در رشته های مختلف به دشواری صورت می گیرد. روان شناسان و جامعه شناسان تعریف مربیان و روان پزشکان هیچ کدام را جامع و مانع نمی دانند. در حقیقت هر کدام تعریفی را که گروه دیگر ارائه کرده اند، نمی پذیرند و آن را نارسا و ناکافی می دانند. می توان گفت که بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد اضطراب توسط روان شناسان انجام گرفته است. همچنین باید در نظر داشت که آنان در میان حالات عاطفی بیشتر از هر حالت دیگر، به اضطراب پرداخته اند (پیاژه، 1376). اتکینسون و هیلگارد اضطراب را این گونه تعریف می کنند: «حالت نگرانی و دلشوره که با ترس پیوند دارد. موضوع اضطراب (مانند خطری مبهم یا یک رویداد احتمالی ناگوار) معمولاً نامشخص تر وغیر اختصاصی تر از موضوع ترس (مانند یک حیوان وحشی) است (اتکینسون، اتکینسون و هیلگارد، 1368).

بیرامی و عبدی (1388) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی تأثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان که بر روی یک گروه 22 نفری (11 نفر به عنوان گروه آزمایش و 11 نفر در گروه کنترل) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که به دنبال اعمال روشهای مداخله ای؛ تفاوت معنی داری بین نمرات اضطراب امتحان دو گروه در سطح (01/0 >P) ایجاد شده است، به این نحو که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری را در میزان نمرات اضطراب امتحان نشان داد. آنها دریافتند که جلسات گروهی آموزشی فنون ذهن آگاهی کاهش قابل ملاحظه اضطراب امتحان را در دانش آموزان موجب می شود.

فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب

تعریف عملیاتی اضطراب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش در مورد اضطراب

اضطراب 2

شکل 2-1: مدل سه نظامی اضطراب 3

2-6-1-ظاهر عمومی و رفتاری فرد مضطرب 3

2-6-2-علائم اضطراب 4

2-6-3-توصیف بیماران مضطرب 4

2-7-مبانی نظری رابطه بین متغیرها 5

یشینه تحقیقاتی

پیشینه داخلی

پیشینه خارجی

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

لینک کمکی