👈 دانلود اپ اندروید 👉

دیدگاه های دانشمندان و نظریه های روانشناسان در مورد عزت نفس

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

هدف از این تحقیق پایان نامه دیدگاه های دانشمندان و نظریه های روانشناسان در مورد عزت نفس می باشد.

ازمیان نظریاتی که به بحث درباره ((خود))، ((تحقق خود))، ((خودپنداره))، عزت نفس و ... می پردازند، همگی مربوط به جنبه ای مهمی از رشد شخصیت محسوب می شود نظریات بعضی از روان شناسان و نظریه پردازان انسان گرا در این مورد مهم تر و قابل بحث است. به همین دلیل ابتدا به جندین نظریه از روان شناسان مکاتب مختلف می پردازیم و بعد به تفصیل به بحث در مورد این امر از دیدگاه انسان گرایی می پردازیم.

نظریه مزلو:

مزلو معتقد است همه افراد جامعه مابه یک ارزشیابی ثابت و استوار و معمولاً عالی از خودشان و به احترام به خود یا عزت نفس و یا به احترام به دیگران، تمایل یا نیاز دارند (مزلو، 1954). او نیاز به احترام را دو نوع می داند که عبارتند از: احترامی که دیگران به ما می گذارند و احترامی که خود به خود می گذاریم. وقتی احساس احترام درونی می کنیم که به خود احترام بگذاریم. یعنی احساس ایمنی درونی و اعتماد به خود پیدا کنیم و خود را ارزشمند و شایسته احساس کنیم زمانی که فاقد احترام به خود باشیم در مقابله بازندگی احساس حقارت – دلسردی و ناتوانی می کنیم، این احساسات خود به وجودآورنده دلسردی و یاس اساسی و یا گرایش های روان نژندانه یا جبرانی خواهد شد (شولتز، 1977). به نظر مزلو در همه انسان ها تلاش یا گرایش فطری برای تحقق خود هست. تحقق خود را می توان کمال عالی و کاربرد همه توانایی ها و متحقق ساختن تمامی خصایص و قابلیت ها دانست (شولتر، 1977). مزلو در مطالعات خود، دریافت که نوعی اطمینان درونی و یا حس غلبه در انسان ها وجود دارد و آن را، جزء ارزش دادن به خود و اطمینان از شخصیت خویشتن، چیز دیگری تصور نمی کرد. او خودشکوفایی را در به کارگیری و پرورش کامل استعدادهای بالقوه یعنی به فعلیت درآوردن «خود» واطمینان از خود می دانست – یعنی آن گونه شود که می تواند بشود. این بیان مزلواندرز «نیچه» را به یاد می آورد که می گفت «آن چیزی شو که هستی» (شکرکن، 1372).

فهرست مطالب

تعریف نظری عزت نفس

تعریف عملیاتی عزت نفس

2-2-2 عزت نفس 18

تعاریف عزت نفس: 19

تفاوت عزت نفس، خودپنداره و اعتماد به نفس 21

نیاز حرمت و احترام به خود 21

دیدگاه های دانشمندان درباره عزت نفس: 22

نظرفروم در مورد عزت نفس: 23

دیدگاه بک در مورد عزت نفس: 23

دیدگاه هورنای در مورد عزت نفس: 24

دیدگاه ماریون در مورد عزت نفس: 24

دیدگاه الیس در مورد عزت نفس: 25

نظریه بندورا در مورد عزت نفس: 26

دیدگاه اریکسون در مورد عزت نفس: 26

دیدگاه های ((انسان گرایی)) در مورد عزت نفس 27

نظریه مزلو در مورد عزت نفس: 27

نظریه ی راجرز در مورد عزت نفس: 28

2-3 ارتباط متغیرهای پژوهش 31

2-3-1 رابطه عزت نفس و عزت نفس: 31

2-3-2 رابطه تعصب و عزت نفس: 35

2-4 پیشینه ی پژوهشی 38

2-4-1 پیشینه ی خارجی 38

2-4-2- پیشینه ی داخلی 44

جمع بندی 50

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

لینک کمکی