👈 دانلود اپ اندروید 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی عزت نفس 53 صفحه

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی عزت نفس در ایران و جهان قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری عزت نفس تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق عزت نفس در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

تعاریف متعددی از عزت نفس به عمل آمده است که به مواردی از آنها اشاره می شود: در فرهنگ لغت وبستر (1968)، از عزت نفس به عنوان اعتماد و رضایت در خویشتن، نظر مثبت فرد درباره خود یاد شده است. از نظر ویلیام جیمزعزت به آرزوها و ارزشیابی که آدمی برای خود تصور می نماید اشاره دارد و بطورکلی عزت نفس یا حساس ارزش در فرد توسط توانایی های واقعی فرد و نیرو های بالقوه وی محاسبه می شود» (فرهنگ لغت وبستر، 1968، ص 206).

روانشناسان مختلف نیز بیان داشته اند که افراد با نیاز برای تجربه عزت نفس بالا متولد می شوند به عنوان مثال مازلو اشاره کرده است: «بعد از اینکه وابستگی افراد ارضاء شد، آنها بطور جدی برای ارضای نیازهای مربوط به ارزش و احترام کوشش می کنند» وی اشاره می کند: «همه افراد در اجتماع یک نیاز یا تمایل برای داشتن یک دید مثبت و خوب نسبت به خوشان دارند». بنابراین نیاز به عزت نفس یا خود ارزشمندی و احترام به خود از جمله نیازهای طبیعی انسان است. انسان موجودی است اصالتاً اجتماعی، زمانی که نیاز به احترام به خود ارضاء شود. انسان احساس خوشایندی از اعتماد بع نفس و خودارزشمندی، توانایی، قابلیت، لیاقت و کفایت پیدا می کند و وجود خود را در زندگی مفید، مؤثر و موّلد می یابد (افروز، 1374، 22).

فهرست مطالب

تعریف نظری عزت نفس

تعریف عملیاتی عزت نفس

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس

2-2-2 عزت نفس 18

تعاریف عزت نفس: 19

تفاوت عزت نفس، خودپنداره و اعتماد به نفس 21

نیاز حرمت و احترام به خود 21

دیدگاه های دانشمندان درباره عزت نفس: 22

نظرفروم: 23

دیدگاه بک: 23

دیدگاه هورنای: 24

دیدگاه ماریون: 24

دیدگاه الیس: 25

نظریه بندورا: 26

دیدگاه اریکسون: 26

دیدگاه های ((انسان گرایی)) 27

نظریه مزلو: 27

نظریه ی راجرز: 28

2-3 ارتباط متغیرهای پژوهش 31

2-3-1 رابطه عزت نفس و عزت نفس: 31

2-3-2 رابطه تعصب و عزت نفس: 35

2-4 پیشینه ی پژوهشی 38

2-4-1 پیشینه ی خارجی 38

2-4-2- پیشینه ی داخلی 44

جمع بندی 50

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

لینک کمکی