👈 دانلود اپ اندروید 👉

نظریه های روانشناسان در مورد رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

هدف از این تحقیق بررسی نظریه های روانشناسان در مورد رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن می باشد.

عوامل موثر بر رضایت زناشویی قدری وسیع و پیچیده است و تعاریف گوناگون از پژوهشگران و محققان در این زمینه به این پیچیدگی کمک میکند، در منابع گوناگون و از نظر محققان، عوامل مختلفی برای رضایت و نارضایتی زناشویی ذکر شده است. در اینجا، اول به اختصار این عوامل را از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار میدهیم و در مرحله بعد به آن دسته از عواملی که در اکثر منابع اشاره شده است به صورت مفصل میپردازیم.

رابطه جنسی یکی از متغیرهای مهم در روابط زناشویی است. محققان و درمانگران مسائل زناشویی، کیفیت رابطه جنسی بین زن و شوهر را مهمترین عامل تعیین کننده رضایت زناشویی میدانند (واتسون، 2005). شادکامی کلی زناشویی با رضایتمندی جنسی رابطه دارد. زوجهای شادکام نسبت به زن و شوهرهای ناشاد از زندگی جنسی خود خشنودترند (ساپینگتون، 2005). هالفورد (2001) بیان میکند که همیشه رابطه ای قوی بین رضایتمندی از رابطه، فعالیت و رضایت جنسی وجود دارد. به هر حال رضایتمندی اولیه جنسی یک عامل پیش بینی کننده قوی برای رضایت و تداوم رابطه ی جنسی در زمانهای بعدی است (صداقت، 1385).

درآمد و اشتغال

از جمله عوامل خطرساز مشکلات ازدواج بویژه برای مردان، درآمد کم و شغل نامناسب میباشد. درآمد کم و ناامنی شغلی با رضایتمندی زناشویی پایین همراه است. هنگامی که زوجین به طور دائم درباره پول نگرانی داشته باشند، رضایت زناشویی پایین خواهد بود. بویژه برای شوهر، رضایت شغلی، با خشنودی رابطه دارد (ساپینگتون، 2007). در مورد زنان نیز گووه (به نقل از آزاد منش، 1386)، معقتد است زنان خانه دار، از رضایت زناشویی کمتری نسبت به زنان شاغل برخورداند.

.

.

.

فهرست مطالب

تعریف نظری رضایتمندی زناشویی

تعریف عملیاتی رضایتمندی زناشویی

رضایت زناشویی

2-15- نظریه های مربوط به رضایتمندی زناشویی

2-16- نظریه های طبقه بندی ازدواجهای بادوام

2-17- نظریه مدل اجتماعی نای

2-18- نظریه چرخه پاداش زندگی زناشویی:

2-19- نظریه عقلانی – هیجانی آلیس

2-20- عوامل و مولفه های رضایت زناشویی

2-21- عوامل فرهنگی، اجتماعی و تربیتی

عوامل و مولفههای رضایت زناشویی

آلیس (به نقل از فرح بخش، 1385)، نارضایتی زناشویی را در دو عامل میداند:

ناهمخوانیهای مهم

اسطورههای ارتباطی:

عوامل فرهنگی، اجتماعی و تربیتی

خصوصیات شخصیتی

تعهد و وفاداری

عوامل ارتباطی

عشق و علاقه متقابل

طول ازدواج

وجود فرزند

پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام شده خارجی

تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

لینک کمکی