👈 دانلود اپ اندروید 👉

نظریه های روانشناسان در مورد عزت نفس

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

هدف از این تحقیق بررسی و تشریح نظریه های روانشناسان در مورد عزت نفس می باشد.

عزت نفس از نظر پوپ دارای ابعاد متفاوت است که عبارتند از: عزت نفس اجتماعی، عزت نفس تحصیلی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس کلی (صادقیان، 1388، ص 50). از نظر براندن ارزشیابی فرد از خویشتن، به اندازه مسئله مرگ و حیات برای وی اهمیت دارد، چون ارزشیابی شخص از خویشتن، آثار برجسته ای در جریان فکری، احسا س ها، گرایش ها، ارزش ها و هدف های وی دارد و کلید فهم تمام رفتارهای اوست و به منظور شناخت حالات روانی انسانی و پی بردن به روحیات او باید به طبیعت و میزان «عزت نفس» و معیارهای داوری وی در باره خویشتن، آگاهی یافت. ارزش و اهمیت «عزت نفس «، صرفاً در این نیست که به ما امکان می دهد احساس بهتری داشته باشیم، بلکه فرصتی فراهم می کند تا بهتر زندگی کرده و ما را قادر می سازد با چالش های زندگی، بهتر رو به رو شده و از فرصت های مطلوب، بهره بیشتری ببریم. عزت نفس، مانند عایق ضخیمی عمل می کند تا افراد در اوضاع سخت و چالش های زندگی مصون بمانند (براندن، 1379، ص 42).

کوپر اسمیت عزت نفس را یک ارزشیابی فردی می داند که معمولاً با توجه به خویشتن حفظ می شود. کوپر اسمیت چهار عامل اسنادی را برای رشد عزت نفس بیان می کند. نخستین آن و مقدم بر تمام عوامل، میزان احترام، پذیرش و علاقه مندی که یک فرد دریافت می کند. دومین عامل تجارب موفقیت هایمان در زندگی و سومین عامل ارزشها و انتظاراتی است که بر مبنای آن تجارب را مورد تفسیر قرار میدهیم و چهارمین عامل نحوه پاسخ فرد به از دست دادن ارزش می باشد.

ابعاد عزت نفس کوپر اسمیت:

کوپر اسمیت 4 عامل اساسی در رشد عزت نفس را توصیف کرده است:

1-میزان احترام وپذیرش افراد مهم درزندگی فرد برای وی قائل می شوند.

2-تاریخچه موفقیت های فردی وموقعیتی که وی درجامعه دارد.

3-روش تفسیر وتغییرتجارب فردی دررابطه باارزشها وآرزوهای فرد

4-سبک به روشی که فرد به این ارزشیابی پاسخ می دهد (محمودلو، 1384).

فهرست مطالب

تعریف نظری عزت نفس

تعریف عملیاتی عزت نفس

عزت نفس

ابعاد و زمینه های عزت نفس

مولفه های اساسی عزت نفس

5 مولفه عزت نفس عبارتند از

اهمیت عزت نفس

نظریه های عزت نفس

پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام شده خارجی

تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

لینک کمکی