👈 دانلود اپ اندروید 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های برنامه درسی 48 صفحه

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های برنامه درسی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری نظریه های برنامه درسی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق نظریه های برنامه درسی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

برنامه درسی طبقه متمول بر خلاقیت و تفکر مستقل تأکید دارد و برنامه درسی متعلق به طبقه نخبگان مبتنی بر این مفروضه است که دانش آ موزان به مهارت های «تحلیلی و مقایسه ای» لازم جهت ارائه برهان ها و راه حلهای منطقی نیازمندند. آنیون معتقد است که در برنامه درسی ویژه طبقه متوسط، پاسخ صحیح به سؤالات و یافتن پاسخ درست مورد تأکید قرار می گیرد. تکالیف کلاسی، خلاقیت و بیان احساسات را ترغیب نمی نمایند و مانع بروز تفکر انتقادی از سوی دانش آموزان می شوند. این نوع برنامه درسی افراد را برای مشاغل اداری، فنی، فروش و امثال آنها آماده می سازد. اما در برنامه درسی ویژه طبقه مرفه، بر خلاقیت، بیان احساسات و مهارت های مذاکره تأکید می گردد. دانش آموزان فرصت پیدا می کنند تا سرمایه های نمادین مانند ادبیات، هنر، ایده های علمی،... را کسب کنند. این نوع برنامه درسی منجر به تربیت افراد برای مشاغل هنری، حقوقی، علمی،... می شود. از سوی دیگر، برنامه درسی ویژه نخبگان افراد را قادر می سازد تا قوانین را در ذهن خود نهادینه نموده، در صورت لزوم با انسجام بخشیدن به آن ها، به طور مقتضی، آن ها را در حل مسائل مورد استفاده قرار دهند.

نظریه های برنامه درسی برای پیشرفت درسی

الف) کارکردگرایی:

بر اساس این رویکرد، که تمرکز اصلی آن بر شیوه مشارکت مدارس در اجرای نظم اجتماعی است، مدارس باید دانش ها، مهارت ها، ارزش ها و ایده هایی را در اختیار دانش آموزان قرار دهند که جامعه به آن ها نیاز داشته، بدین طریق می توانند خود را با نظام موجود در جامعه تطبیق دهند. پیروان این رویکرد، نگاهی مثبت به پیشرفت درسی داشته، خاطر نشان می سازند که این برنامه، مکانیسمی مؤثر برای آموزش هنجارهای اساسی به دانش آموزان است (سعیدی رضوانی و کیانی نژاد، 1379). این گروه معتقدند که برنامه درسی، دانش آموزان را با ارزش ها و هنجارهای لازم جهت انتقال و پیوستن به دنیای بزرگسالان آشنا می سازد. در این دیدگاه بر نقش برنامه درسی پنهان در جامعه پذیری (نظم، کنترل، اطاعت و همنوایی) تأکید می شود (هندری و ولش، 1981).

بدین ترتیب، مدارس شاگردان را با عنایت به نیازهای شغلی و نهادهای سیاسی برای شرکت فعال در جامعه آماده می سازند. در این فرایند، عملکرد برنامه درسی پل اجتماعی میان مدرسه و جامعه تلقی می گردد. شاگردان هنجارهای استقلال، موفقیت، متعارف بودن، ویژگی های مشابه با دیگران داشتن و متمایز از دیگران بودن را از طریق برنامه درسی پنهان کسب کرده خود را برای اجرای هنجارهای یاد گرفته شده در زندگی بزرگسالی آماده می کنند. این نظریه نقش برنامه درسی پنهان را به منزله یک پل اجتماعی برجسته نشان داده و اهمیت آن را در شکل دهی هنجارهای رفتاری تحلیل مین ماید (قورچیان، 1374).

هم چنین طرفداران این رویکرد معتقدند که مدرسه باید طوری به دانش آموزان آموزش دهد که با از خود گذشتگی و خیرخواهی به کمک دیگران و حل مشکلات آنان بپردازند. اگر مدرسه ای نتواند چنین احساس و ادراکی را در دانش آموزان ایجاد کند، کار آن مدرسه و در نتیجه تعلیم و تربیتِ آن بی فایده است. احساس عضویت و تعلق به جامعه و کوشش و تلاش برای اصلاح آن، از ارکان اهداف آموزش و پرورش است. مدرسه باید طوری آموزش دهد که ارزش های مورد احترام جامعه به دانش آموزان شناسانده شوند و آن چنان آن ها را تمرین دهد که نسبت به این ارزش ها، با احترام خاص برخورد کنند و برای آن ها قداست قائل شوند (دوانلو، 1387).

فهرست مطالب

تعریف نظری و عملیاتی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش برنامه درسی

2-3- پیشرفت درسی

2-3-1- نظریه های برنامه درسی برای پیشرفت درسی

2-3-2- عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی

2-43- پیشینه پژوهش

2-5- جمع بندی فصل دوم

2-6- مدل مفهومی پژوهش

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

لینک کمکی