👈 دانلود اپ اندروید 👉

بررسی دیدگاه و نظریه های مختلف در مورد سلامت روان

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

متداول ترین تعریف از سلامت روان در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ارائه شده است: سلامت حالت خوب بودن کامل از جسمی، روانی و اجتماعی است و این به معنای فقدان بیماری و ناتوانی نیست (کرتیس، 1963، ترجمه فتحی آشتیانی و عظیمی آشتیانی، 1385). بن یارد (1996)، این تعریف را مورد انتقاد قرار داده و بیان کرده است که حالت خوب بودن کامل از نظر جسمی، روانی و اجتماعی در دنیای واقعی وجود ندارد و این تعریف اینچنین القا می کند که افرادی که کامل نیستند، سالم هم نیستند (به نقل از تبرایی، 1388).

دیدگاه ها و رویکردهای مختلفی درباره سلامت روان وجود دارد که در اینجا به بیان برخی از آن ها می پردازیم:

1. دیدگاه فروید و مکتب روانکاوی:

فروید (1964)، ساخت شخصیت را مرکب از سه عنصر نهاد، من و من برتر می دانست. من قسمتی از شخصیت است که بیشتر خودآگاه بوده و وظیفه آن برقراری ارتباط بین نهاد و من برتر است، به طوری که با ترکیب و یکپارچه سازی خواسته های آنان با مقتضیات جامعه، رفتار را شکل می دهد. بهداشت روانی زمانی تضمین می شود که من با واقعیت سازگار شود. برخی از روانکاوان از سازگاری فراتر رفته و می گویند که فرد باید بتواند بین نهاد، من و من برتر تعادل برقرار سازد. فروید (1961) همچنین معتقد بود که انسان متعارف کسی است که مراحل رشد روانی جنسی را با موفقیت گذرانده باشد و در هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد.

2. دیدگاه آلپورت:

آلپورت معیارهایی برای شخصیت بالغ (انسان سالم) بیان کرده است. از نظر او فرد سالم با گسترش خود، قلمرو پهناورتری از افراد و اشخاص را در برمی گیرد و توجهش به بیرون از خود منعطف می گردد. به نظر آلپورت فرد سالم، خود مدار نیست و دیگران در زندگی او نقش زیادی دارند. فرد سالم، توانایی ارتباط دلنوازانه و صمیمانه با دیگران را دارد و می تواند همه جنبه های هستی خود، حتی ضعف ها و کاستی هایش را بپذیرد و در عین حال سعی کند تا سرحد توانایی به اصلاح و بهبود خویش بپردازد. او به جهان به صورت عینی می نگرد و واقعیت را همان گونه که هست می پذیرد. آلپورت در بررسی افراد سالم بر اهمیت کار و مسئولیت پذیری تأکید دارد و بیان می دارد که فرد سالم در کارش از خود مایه گذاشته و مهارت هایش را صادقانه به کار می گیرد. به نظر او افراد سالم، افرادی هدف مدار هستند و اهداف دراز مدت و برنامه هایی برای رسیدن به آن ها در زندگی دارند (شولتس، 1977، ترجمه خوشدل، 1385).

فهرست مطالب

سلامت روان 5

2 1 3 1. سلامت روان و ابعاد آن 6

2 1 3 1 1. سلامت جسمانی: 6

2 1 3 1 2. سلامت اجتماعی: 6

2 1 3 1 3. سلامت هیجانی: 6

2 1 3 1 4. سلامت معنوی: 7

2 1 3 2. مفهوم سلامت روان براساس رویکردهای مختلف روانشناسی: 7

2 1 3 2 1. رویکرد زیستی: 7

2 1 3 2 2. رویکرد تحلیل روانی: 7

2 1 3 2 3. رویکرد رفتار گرایی: 8

2 1 3 2 4. رویکرد انسان گرایی: 8

2 1 3 3. نظریه های مختلف روانشناسی درباره سلامت روان: 8

2 1 3 3 1. دیدگاه فروید و مکتب روانکاوی: 9

2 1 3 3 2. دیدگاه آلپورت: 9

2 1 3 3 3. دیدگاه راجرز: 10

2 1 3 3 4. دیدگاه فروم: 10

2 1 3 3 5. دیدگاه مزلو: 11

2 1 3 3 6. دیدگاه فرانکل: 12

2 1 3 3 7. دیدگاه پرلز: 12

2 1 3 3 8. سلامت روان از دیدگاه اسلام: 13

پیشینه تحقیقاتی 15

2 2 1. تحقیقات انجام شده در ایران 15

2 2 2. تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 19

منابع: 29

منابع فارسی: 29

منابع انگلیسی: 36

لینک کمکی