👈 دانلود اپ اندروید 👉

نظریه ها و الگوهای سلامت روان و بررسی دیدگاه های مختلف سلامت روان

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

سلامت رو بر اساس تعریف دانشنامه آزاد ویکی پدیا، سلامت روانی یا سلامت رفتاری سطحی از بهزیستی روان شناختی یا فقدان بیماری روانی است که گویای حالت روانی شخص به گونه ای است که عملکردش در سطح رضایت بخشی از سازگاری هیجانی و رفتاری باشد. از دیدگاه روان شناسی مثبت و یا کل گرایی، سلامت روان ممکن است شامل توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی و ایجاد یک تعادل بین فعالیت های زندگی و تلاش برای دستیابی به انعطاف پذیری روانی است.

به گفته سازمان بهداشت جهانی (WHO) سلامت روان شامل بهزیستی ذهنی، خود کارآمدی ادراک شده، خودمختاری، شایستگی، وابستگی بین نسلی و خود شکوفایی معنوی فرد و هیجانی بالقوه، در میان دیگران است. همچنین، WHO بیان می کند که بهزیستی فردی در گروی توانایی های افراد برای مقابله با استرس های روزمره زندگی، کار مولد و کمک به جامعه خود می باشد. با این حال، تفاوت های فرهنگی، ارزیابی های ذهنی و رقابت حرفه ای نظریه ها همگی بر چگونگی تعریف سلامت روانی اثرگذار می باشد.

به نظر فروید اکثر مردم به درجات مختلف روان نژند هستند و سلامت روان شناختی یک ایده آل است نه یک هنجار آماری. به عقیده او، ویژگی های خاصی برای سلامت روان شناختی ضرورت دارد. نخستین ویژگی هشیاری (خودآگاهی) است؛ یعنی هر آن چه ممکن است در ناهشیاری (ناخودآگاهی) موجب مشکل شود بایستی خودآگاه شود. به عقیده فروید انسان متعارف کسی است که مراحل رشد روان جنسی را با موفقیت گذرانیده باشد و در هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد. به نظر او کمتر انسانی متعارف به حساب می آید و هر فردی به نحوی نامتعارف است. فروید انسان نامتعارف را به دو گروه روان نژند و روان پریش تقسیم می کند و هسته مرکزی بیماری روانی را اضطراب می داند. به عقیده فروید نوع مکانیزم-های دفاعی مورد استفاده افراد سالم روان نژند و روان پریش متفاوت است. شخص سالم از مکانیزم های دفاعی نوع دوستی، پیش بینی، شوخ طبعی، والایش و سرکوب استفاده می کند (نجات، 1378).

فهرست مطالب

2-1. مقدمه 12

2-2. سلامت روانی 12

2-2-1. تعریف سلامت روانی 12

2-2-2. دیدگاه های مربوط به سلامت روان 13

3-2. ایمان مذهبی 22

2-3-1. تعریف ایمان 22

2-3-2. دیدگاه های مربوط به ایمان و معنویت 23

2-4. سلامت روان و ایمان 26

2-4-1. نظریات و الگوها 26

2-4-2. بررسی اصطلاحات قرآنی پیرامون سلامت روان 27

2-4-3. مفهوم سلامت روان در قرآن 29

2-4-4. ویژگی های سلامت روان در قرآن 31

2-4-5. ایمان از چه راه هایی موجب سلامت روان می شود 33

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

لینک کمکی