👈 دانلود اپ اندروید 👉

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

تعداد سؤالات پرسشنامه مربوط به سنجش کیفیت زندگی سالمندان در مجموع 26 سؤال بوده که از 26 سؤال، سؤالات 1 و 2 کیفیت زندگی را به طورکلی اندازه گیری می کند و به هچیک از حیطه ها تعلق ندارند و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی قرار می دهد. سایر سؤالات کیفیت زندگی سالمندان را ازابعادمختلف جسمانی، روانی، اجتماعی و در نهایت سلامت محیطی رابا 24 سؤال مورد بررسی قرار می دهد (هریک از حیطه ها به ترتیب دارای 7، 6، 3، 8 سؤال می باشند).

بر این اساس، جهت سنجش دوبعد سلامت جسمی و سلامت روانی، در این بررسی از ترکیب دو پرسشنامه 36 و 26 سؤالی استفاده می شود و پاسخ ها در 3 و 5 و 7 گزینه ای در قالب طیف لیکرت می باشد و از آنها خواسته شده که به سؤالات پاسخ دهند. در پژوهش حاضر از ابزار اندازه گیری عمومی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-SF 36) استفاده می شود و ازترکیب دو مقیاس 26 و 36 سئوالی برای محاسبه شاخص سلامت روانی و سلامت جسمانی افراد در هر حیطه امتیازی معادل 0-100 برای هر حیطه به تفکیک دست خواهد آمد.

پرسش نامه و مصاحبه از سالمندان بالای 60 سال، بااستفاده از ابزار اندازه گیری عمومی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استاندارد در فرمهای (WHOQOL-SF 36 , 26) جهت سنجش سلامت جسمی و روانی سالمندان به منظور سنجش تأثیر عوامل جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی برکیفیت زندگی سالمندان در دو بعد سلامت جسمی و سلامت روانی براساس چار چوب نظری و بررسی های موجود، پرسشنامه جامعی تهیه گردید.

لینک کمکی