👈 دانلود اپ اندروید 👉

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

تحولات ساختار سنی جمعیت جهان از نتایج انتقال جمعیتی و کاهش مرگ ومیر و باروری است. با افزایش سن سلامت سالمندان میتواند درمعرض تهدید قرار گیرد. سالمندان سریعترین نرخ رشد جمعیت را در بین گروههای سنی دارند و در آینده نزدیک جمعیت سالمند در کشورهای در حال توسعه چون ایران و از جمله شهرستان خرم آباد افزایش می یابد. سالمندی جمعیت، هم ازموفقیتهای بزرگ بشری است و هم از مشکلات عمده جهان امروز است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی مؤثر برسلامت جسمی و روانی سالمندان ساکن شهرستان خرم آباد است.

پژوهش از نوع مطالعه توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری زنان و مردان بالای 60 سال ساکن شهرستان خرم آباد و حجم نمونه محاسبه شده 379 نفر (129 نفر روستایی و 250 نفر شهری) و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. نتایج بررسی نشان میدهدکه سالمندان شهرستان خرم آباد از سلامت جسمی بیشتری نسبت به سلامت روانی برخوردارند. عوامل تعیین کننده متغیرهای وابسته سلامت جسمی و سلامت روانی، متغیرهای مستقل سن، تعداد فرزندان بدنیا آمده، تعداد فرزندان زنده، محل سکونت تاهل، وضع فعالیت پاسخگو و فعالیت همسر پاسخگو می باشند. سالمت جسمانی و روانی متقابلاً بر یکدیگر تأثیر گذار است اما سلامت روانی تاثیر گذار ترین متغیر بر سلامت جسمی میباشد. سلامت جسمی مردان شهرستان خرم آباد بهتر از زنان میباشد ولی از نظر سلامت روانی تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق 1

مقدمه 2

1-1- بیان مسئله 5

1-1-1- طیف سلامت و بیماری 10

1-1-2- مفهوم سلامت 10

1-1-3- ابعاد سلامتی 11

1-1-4-سلامتروانی 12

1-1-5- سلامت جسمی 13

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 15

1-3- هدفهای تحقیق 20

3-1- روش گرد آوری داده ها 62

3-1-1- روش اجرا 63

3-2-جامعه آماری 63

3-2-1-تعیین حجم نمونه 64

3-2-2- روش انتخاب واحد های نمونه 65

3-2-3- محاسبه حجم نمونه شهر و روستا 65

3-3- روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 66

3-3-1-ابزار و نحوه سنجش کیفیت زندگی (سلامت جسمی، سلامت روانی) 67

3-3-2- اعتبار و پایایی پرسشنامه 69

منابع و مآخذ

لینک کمکی