👈 دانلود اپ اندروید 👉

مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

با توجه به این مسئله که سلامت سالمندان ابعاد گوناگونی دارد که همه جنبه های زندگی از قبیل تأمین وارضای نیازهای اساسی و نیز جنبه های والاتر نظیر خود تحققی افراد، ارتقاء شخصی و... رادر برمیگیرد. ازاین روشناخت این ابعاد و عوامل اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی مؤثر بر سلامت جسمی و روانی در سالمندان در این پژوهش میتواند برنامه ریزان را در جهت دادن به سیاستها و برنامه ریزیهای توسعه کمک کند.

اصل سازگاری افراد هر جامعه با مقتضیات همان اجتماع، اصلی است که می بایست به آن توجه خاص نمود، بی تردید این سازگاری نیز جز در پرتو سلامت افراد جامعه چه از لحاظ جسمانی و چه از بعد روانی امکان پذیر نخواهد بود. در این میان سلامت روان به دلیل تأثیر فراوان آن بر وضعیت جسمانی اهمیت بیشتری می یابد، لذا لزوم شناخت وضعیت موجود سلامت روانی و جسمی به منظور هر گونه برنامه ریزی جهت تأمین آن در جامعه ضروری به نظرمی آید.

به منظور شناخت وضع موجود ارزیابی های روان شناختی و عملکرد جسمانی افراد قطعا کمک مؤثری خواهد نمود. ولی اصول روان شناختی و عملکرد جسمانی در این شناخت تنها مهم نیستند. بلکه قوانین جامعه شناختی نیز در ارتباط با بحث سلامت روان و سلامت جسمی بکارمی آیند. بحث سلامت روان شناختی و سلامت جسمانی در جامعه و افراد وابسته به مجموعه عواملی است که شناخت تک تک آن عوامل میسر نخواهد بود لیکن آشنایی با نظریات مختلف در ابتدای بررسی وضعیت سلامت جسمی و روانی قطعاً مفید خواهد بود. اهمیت دیگر این مسئله آن است که در این بحث هیچگاه به صورت یک بعدی و با پرداختن به یک جنبه عمل ننمایم.

فهرست مطالب

فصل دوم: پیشینه تحقیق و زمینه های نظری 21

مقدمه 22

2-1- پیشینه تحقیق 23

2-2- چارچوب نظری تحقیق 31

2-2-1- سلامت و نظریه انتقال جمعیتی 31

2-2-2- انتقال اپیدمیولوژیک و اختلال در سلامتی 33

2-3- تئوری تجمع شرایط نا مساعد وسلامتی 36

2-3-1- نیروهای اجتماعی و سلامتی طی روند زندگی 37

2-4- سلامت جسمانی 38

2-5- سلامت روانی 39

2-6-رویکردهای نظری وتجربی درمورد عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی وسلامت سالمندان 41

2-6-1- تأثیر مشخصه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر سلامت سالمندان 42

2-6-2- جنس و سلامت 43

2-6-2-1- تبین بیولوژیکی تفاوت در سلامت زنان و مردان 44

2-6-3- تبیین رفتار فرهنگی و سبک زندگی 44

2-6-4- وضعتاهل و سلامت 45

2-6-5- سن و سلامت 45

2-6-6- حمایتاجتماعی و سلامت 46

2-6-6-1- چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت 47

2-6-6-2- عوامل اجتماعی 48

2-6-7-بعد خانوار 48

2-6-8- توزیع شهری و روستایی جمعیت 49

2-7- پایگاه اقتصادی، اجتماعی و سلامت 49

2-7-1- مؤلفه های پایگاه اقتصادی، اجتماعی 52

2-7-1-1- تحصیلات و سلامت 52

2-7-1-2- درآمد و سلامت 53

2-7-1-3- شغل و سلامت افراد 53

2-8-مدل تحقیق 54

2-9- فرضیه های تحقیق 56

2-10- تعریف نظری و عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته 56

منابع و مآخذ

لینک کمکی