👈 دانلود اپ اندروید 👉

بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

پایان نامه سلامت سالمندان با عنوان بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان می باشد. افزایش طول عمر انسانها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن 20 بوده است. سالخوردگی جمعیت پدیده ای است که جوامع بشری با آن روبرو شده و یا روبرو خواهند شد. پدیده فوق ناشی از بهبود شرایط بهداشتی است که از یک طرف منجر به کاهش مرگ و میر کودکان و در نهایت افزایش امید زندگی شده و از سوی دیگر با اعمال سیاست کنترل موالید و کاهش باروری باعث افزایش درصد سالخوردگان به کل جمعیت شده است. به عبارت دیگر می توان گفت، افزایش امید زندگی و به خصوص کاهش باروری منجر به تغییر ساختار جمعیتی گردیده و درنتیجه وزن توزیع نسبی جمعیت را از گروههای سنی جوان به گروهای سنی بالا منتقل کرده است.

طی 50 سال اخیر باروری کل جهان از حدود 5 بچه برای هر زن به حدود 7/2 کاهش یافته و به نظر میرسد طی 50 سال آینده به حدود 1/2 برسد. در ایران نیز کاهش باروری از نیمه دوم دهه 1360 شروع شد و باروری کاهش سریعی را طی دهه های اخیر تجربه کرده است. همچنین امید زندگی، در نتیجه توسعه اجتماعی واقتصادی و کاهش مرگ و میر نوازدان افزایش قابل توجهی داشته است. طی 5 دهه اخیر امید زندگی در بدو تولد در جهان حدود 20 سال افزایش یافت و از حدود 5/46 سال طی سالهای 1955-1950 به حدود 66 سال طی سالهای 2005-2000 رسیده است.

براین اساس، سؤالی که درمطالعه مطرح است ومسئله اصلی این تحقیق رادر برمی گرفت، این است که در حال حاضر سلامت در دو بعد سلامت جسمی و روانی سالمندان در شهر خرم آباد در چه سطحی قرار دارد؟

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق 1

مقدمه 2

1-1- بیان مسئله 5

1-1-1- طیف سلامت و بیماری 10

1-1-2- مفهوم سلامت 10

1-1-3- ابعاد سلامتی 11

1-1-4-سلامتروانی 12

1-1-5- سلامت جسمی 13

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 15

1-3- هدفهای تحقیق 20

فصل دوم: پیشینه تحقیق و زمینه های نظری 21

مقدمه 22

2-1- پیشینه تحقیق 23

2-2- چارچوب نظری تحقیق 31

2-2-1- سلامت و نظریه انتقال جمعیتی 31

2-2-2- انتقال اپیدمیولوژیک و اختلال در سلامتی 33

2-3- تئوری تجمع شرایط نا مساعد وسلامتی 36

2-3-1- نیروهای اجتماعی و سلامتی طی روند زندگی 37

2-4- سلامت جسمانی 38

2-5- سلامت روانی 39

2-6-رویکردهای نظری وتجربی درمورد عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی وسلامت سالمندان 41

2-6-1- تأثیر مشخصه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر سلامت سالمندان 42

2-6-2- جنس و سلامت 43

2-6-2-1- تبین بیولوژیکی تفاوت در سلامت زنان و مردان 44

2-6-3- تبیین رفتار فرهنگی و سبک زندگی 44

2-6-4- وضعتاهل و سلامت 45

2-6-5- سن و سلامت 45

2-6-6- حمایتاجتماعی و سلامت 46

2-6-6-1- چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت 47

2-6-6-2- عوامل اجتماعی 48

2-6-7-بعد خانوار 48

2-6-8- توزیع شهری و روستایی جمعیت 49

2-7- پایگاه اقتصادی، اجتماعی و سلامت 49

2-7-1- مؤلفه های پایگاه اقتصادی، اجتماعی 52

2-7-1-1- تحصیلات و سلامت 52

2-7-1-2- درآمد و سلامت 53

2-7-1-3- شغل و سلامت افراد 53

2-8-مدل تحقیق 54

2-9- فرضیه های تحقیق 56

2-10- تعریف نظری و عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته 56

فصل سوم: روش تحقیق 61

مقدمه 62

3-1- روش گرد آوری داده ها 62

3-1-1- روش اجرا 63

3-2-جامعه آماری 63

3-2-1-تعیین حجم نمونه 64

3-2-2- روش انتخاب واحد های نمونه 65

3-2-3- محاسبه حجم نمونه شهر و روستا 65

3-3- روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 66

3-3-1-ابزار و نحوه سنجش کیفیت زندگی (سلامت جسمی، سلامت روانی) 67

3-3-2- اعتبار و پایایی پرسشنامه 69

فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها 70

مقدمه 71

4-1- توصیف ویژه گی های دموگرافیک نمونه آماری (یافته های توصیفی) 73

4-1-1- سن پاسخگو 75

4-1-2- وضعیت تأهل 75

4-1-3- متغیر جنسیت 76

4-1-4- بعد خانوار 76

4-1-5- وضعیت محل سکونت 77

4-1-6- وضع سواد 78

4-1-7- میزان سواد 78

4-1-8-وضع فعالیت شخص پاسخگو و همسر پاسخگو 79

4-1-9-حیطه سلامت روانی 79

4-1-10- حیطه سلامت جسمانی 82

4-1-11-وضع سلامت و بیماری 85

4-2- یافته های استنباطی 88

4-2-1- فرضیه یک 89

4-2-2-فرضیه دو 90

4-2-3-مقایسه میانگین ها 93

4-2-3-1- فرضیه سه 93

4-2-3-2- مقایسه سلامت روانی و جسمی بر اساس محل سکونت 94

4-2-3-3- مقایسه سلامت روانی و جسمی در بین افراد مجرد و متأهل 94

4-2-3-4-مقایسه سلامت روانی و جسمی افراد بر اساس نوع فعالیت 95

4-2-3-5-مقایسه سلامت روانی و جسمی افراد بر اساس نوع فعالیت همسر 96

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 97

5-1- خلاصه و نتیجه گیری 98

5-2- پیشنهادات 109

5-2-1-پیشنهادات کاربردی 109

5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 113

5-3-محدودیت طرح 113

منابع و مآخذ 114

پیوست (پرسشنامه- ...WHO QOL- BREFSF-36

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 1- تعداد جمعیت و نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر کشور طی سالهای 85-13356

جدول شماره 2- تعداد جمعیت و نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر استان لرستان طی سالهای 85-13456

جدول شماره 3- تعداد جمعیت و نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر شهرستان خرم آباد طی سالهای 85-13356

جدول شماره 4- جدول متغیرها 60

جدول شماره 5- تعیین نمونه براساس توزیع منطقه شهری و روستایی 66

جدول شماره 6- مشخصات جمعیتی نمونه مورد مطالعه 74

جدول شماره 7- مشخصات اقتصادی اجتماعی نمونه مورد مطالعه 78

جدول شماره 8-وضعیت کیفیت زندگی سالمندان درحیطه روانی 81

جدول شماره 9-وضعیت کیفیت زندگی سالمندان درحیطه سلامت جسمانی 83

جدول شماره 10- مقایسه کیفیت زندگی سالمندان به تفکیک دوحیطه جسمانی وروانی 84

جدول شماره 11-وضعیت کیفیت زندگی سالمندان به تفکیک دوحیطه جسمانی وروانی 84

جدول شماره-12 توزیع درصد نمونه آماری ب حسب داشتنین ای ند اشتن بیماری به تفکیک جنس 85

جدول شماره-13 توزیع نمونه آماری برحسب چگونگی توانایی انجام کار های شخصی به تفکیک جنسیت 88

جدول شماره 14 بررسی رابطه بین سلامت روانی و متغیرهای پیش بین تحقیق 89

جدول شماره-15 بررسی رابطه بین سلامت جسمی و متغیرهای پیش بین تحقیق 90

جدول شماره-16 خلاصه مدل، متغیرهای پیش بینی کننده سلامت جسمی 91

جدول شماره -17 متغیرهای وارده شده در تحلیل رگرسیونی به همراه ضرایب 91

جدول شماره 18-خلاصه مدل، متغیرهای پیش بینی کننده سلامت جسمی 92

جدول شماره 19- متغیرهای وارده شده در تحلیل رگرسیونی به همراه ضرایب 93

جدول شماره -20 مقایسه سلامت روانی و جسمی در بین زنان و مردان 93

جدول شماره 21-مقایسه سلامت روانی و جسمی بر اساس محل سکونت 94

جدول شماره -22 مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به وضعیت تاهل 95

جدول شماره 23- مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به نوع فعالیت 95

جدول شماره 24- مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به نوع فعالیت همسر 96

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1- مدل نظری تبیین متغیرهای جمعیتی، اجتماعی اقتصادی اثرگذاربرسلامت جسمی وروانی سالمندان 55

لینک کمکی