👈 دانلود اپ اندروید 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی رضایت شغلی 77 صفحه

ارتباط با ما

فرمت: docx

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی رضایت شغلی 77 صفحه نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد که در آن به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش می پردازیم. رضایت شغلی عبارت است از رضایت نسبت به شغل خود (اسمیت و همکاران 1969). رضایت شغلی عبارت است حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند، وقتی که یک شخص می گوید، دارای رضایت شغلی بالایی است این بدان مفهوم است که او واقعا شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغل خود ارزش زیادی قائل است.

در یک تعاریف دیگر رضایت شغلی عبارت است از رضایت به مفهوم لذت روحی ناشی از ارضاء نیازها وتمایلات و امیدهایی که افراد از کار خود بدست می آورند (محبی، 1378). رضایت شغلی عبارت است از ((نگرش کلی افراد نسبت به شغل خود)) (رابینز ترجمه پارسیان و اعرابی، 1374، ص 279).

نمونه پیشینه داخلی رضایت شغلی

بهنیا در پژوهشی ((رابطه فرسودگی شغلی با رضایت شغلی و سلامت روانی با توجه به متغیر تعدیل کننده سرسختی در دبیران و در دروس ریاضیات، علوم اجتماعی، فیزیک و ادبیات نظام متوسطه جدید استان خوزستان در سال تحصیلی 78 – 77)) را مورد بررسی قرار می دهد.

نمونه پیشینه خارجی رضایت شغلی

چامرز، هو و گارسیا (2001)، گرین، میلر، کراوسون، دوکو آگی (2004) و شارما و سیلبریسن (2007) بین پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی رابطه ی مثبت معنی داری به دست آوردند. کارول و همکاران (2009) با بررسی دانش آموزان دریافتند که خود کارآمدی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارد. اما از طرفی پژوهشگرانی مانند روزر، میدگلی و اردان (1996)، براون، لنت و لارکین (1989) و ساندرز، دیویس، ویلیامز و ویلیامز (2004) بین پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی رابطه ی مثبت ضعیفی گزارش کرده اند.

فهرست مطالب

فصل دوم: چارچوب نظری رضایت شغلی

2-1- نظریه های رضایت شغلی 31

2-1-1- نظریه امید و انتظار 31

2-1-2- نظریه ارزش 31

2-1-3- نظریه بریل 32

2-1-4- نظریه نقشی 32

2-1-5- نظریه نیاز ها 33

2-1-6- نظریه هرزبرگ 34

2-1-7- نظریه هالند 34

2-1-8- نظریه آلدر فر 35

2-1-9- نظریه برابری 35

2-1-10- مدل نظری رضایت شغلی 36

نمودار 1- همبسته ها، پیش آیند ها و پس آیند ها و اثرات رضایت شغلی) کی نیکی و همکاران، 2002) 37

نمودار 2- انواع متغیرهای پیش آیند، همبسته ها و پس آیند ها ی رضایت شغلی (مدل باولینگ و هاموند، 2000) 38

نمدار 3- انواع عوامل موثر بر رضایت شغلی و نقش آن بر تمایل به ترک خدمت (مصدق راد، 2008) 39

2-2- تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی 40

جدول 1-همبستگی درونی میان زیر مقیاس ها ی پیمایش رضایت شغلی (اسپکتر، 2001، ص 18) 45

2-3- تعاریف و مفاهیم معلم پژوهنده 45

2-4- ارزیابی و سنجش رضایت شغلی 48

2-5- مهمترین مقیاس های رضایت شغلی عبارتند از: 48

2-6- ابعاد رضایت شغلی 48

2-7- ماهیت رضایت شغلی 49

2-8- اهمیت رضایت شغلی 49

2-9- عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان 51

2-10- عوامل محیطی رضایت شغلی 51

2-10-1- نظریه ویژگی های شغلی 52

2-10-2- محدودیت سازمانی 52

جدول 2- ابعاد هشت گانه محدودیت های سازمانی از دیدگاه پیتر و کونور 52

2-10-3- متغیر ها ی نقش 53

2-10-4- تعارض کار – خانواده 53

2-10-5- سطح پرداخت 54

2-10-6- استرس شغلی 54

2-10-7- کار اضافی 54

2-10-8- کنترل حین کار 54

2-10-9- برنامه زمانی کار 54

2-11- ویژگی های شخصیتی رضایت شغلی 56

2-11-1- کانون کنترل 56

2-11-2- خلق و خوی 56

2-12- تناسب شغل با شاغل 56

2-13- اثرات بالقوه رضایت شغلی 57

2-13-1- عملکرد شغلی 57

2-13-2- رفتار شهروند سازمانی 57

2-13-3- رفتار واپس گرایانه (مخرب) 58

2-13-4- غیبت از کار 58

2-13-5- ترک کار 58

شکل شماره 1- مدل ساده جابجایی کارکنان به عنوان کارکرد رضایت شغلی 59

2-13-6- فرسودگی شغلی 59

2-13-7- بهداشت جسمانی و رفاه روانی 60

2-13-8- رفتارهای ضد تولیدی 60

2-13-9- رضایت از زندگی 61

پیشینه نظری رضایت شغلی

پیشینه داخلی رضایت شغلی

پیشینه خارجی رضایت شغلی

منابع

لینک کمکی