👈 دانلود اپ اندروید 👉

نظریه های روانشناسان درباره سلامت روانی

ارتباط با ما

فرمت: doc

... دانلود ...

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

نظریه های روانشناسان درباره سلامت روانی

مقدمه

دیدگاه های مختلف درباره سلامت روان

2-1-3-1. دیدگاه زیست شناختی

مکتب زیست گرایی در مطالعه ی رفتار انسان، بیشترین اهمیت را بر بافت ها و اعضای بدن قایل می شود. در این دیدگاه سلامت روان را مترادف با نداشتن بیماری می داند و بر اهمیت توارث در انتقال آمادگی های اولیه برای برخی آسیب های روانی تأکید کرده است (سلیگمن، 2005).

دیدگاه روان پزشکی در واقع رویکردی زیست گرایی دارد. طبق این دید سلامت روانی عبارت است از نظام متعادلی که خوب کار می کند اگر تعادل به هم بخورد، بیماری روانی ظاهر خواهد شد. بنابراین می توان رفتار را به پاندولی شبیه کرد که بین دو قطب بیماری نوسان دارد، سلامت روان بین آن دو قطب جای می گیرد. ممکن است پاندول از نوسان بیفتد در اینجاست که دشواری های سازگاری با واقعیت زندگی ظاهر می شود (گنجی، 1386).

2-1-3-2. دیدگاه تحلیل روانی

مکتب تحلیل روانی و مکتب زیست گرایی شباهت هایی دارند. روان کاوی مثل زیست گرایی، بر مفهوم تعادل بین ساخت ها، تشخیص و درمان استوار است. فروید جز ء اولین افرادی بود که به صورت علمی به موضوع سلامت روانی پرداخت. او بر اساس این دیدگاه که هدف انسان در زندگی کسب لذت و رهایی از درد و رنج است، اکتساب سلامت روانی را فقط در صورتی می داند که با استفاده از فرایند روان تحلیل گری شخص نسبت به تعارضات ناخودآگاهش آگاه شده باشد و از رنج روانی ناشی از تعارضات درون روانی کاسته شود (فیست [ 1 ] و فیست، 1384). همچنین در دیدگاه فروید سلامت روانی دارای دو جنبه است: یکی سازگاری با محیط بیرونی و دیگری سازش با محیط درونی. در نظر فروید تعامل و تعارض پویای سه ساخت «نهاد»، «خود» و «فراخود» تعیین کننده رفتار است و فردی از نظر روانی سالم است که بین سه سطح شخصیت وی تعادل برقرار باشد (کورسینی [ 2 ] ، 2005).

به نظر برخی از روان کاوان، سلامت روانی زمانی تضمین می شود که من با واقعیت سازگار شود، همچنین تکانش های غریزی به کنترل درآید. فرد باید بین سه عنصر (نهاد، من، من برتر) تعادل برقرار کند. بنابراین، اگر بین نهاد و من برتر تعارض به وجود آید، بیماری روانی ظاهر خواهد شد (فیروز بخت، 1384).

از چشم انداز روان تحلیلی، روان کاو سلامت روانی را عدم وجود واپس رانی مفهوم بندی می کند. ترس از فوران محتوای ناهشیار به درون هشیاری، باعث می شود تا فرد به تمهیدات دفاعی (نشانه ها) مختلفی متوسل شود، از قبیل وسواس عملی، فوبی ها یا حتی گسلش شدید از واقعیت که مشخصه برخی از روان پریشی ها است (فیرس، 2007). اضطراب به عنوان یک زنگ خطر و موقعیتی ناراحت کننده جلوه می کند که هرچه زودتر باید تخفیف پیدا کند، فرد به ناچار به مکانیزم های دفاعی مختلف مثل انکار و دلیل تراشی روی می آورد. این فرایند خود دفاعی منجر به نوعی نابرابری بین حقیقت و تجربه شخصی می شود و در نهایت ممکن است اختلال روانی را نتیجه دهد (کلمن، 2003).

2-1-3-3. دیدگاه رفتارگرایی

در مدل های رفتارگرایی و تمام مدل های روانی اجتماعی، یادگیری معیوب به عنوان کلید علل آسیب های روانی در نظر گرفته می شود. رفتارگرایان، همه ی حالت های عاطفی و ذهنی مربوط به ناخودآگاه را چون قابل مشاهده نیست رد می کنند. رفتارگرایان تنها رفتارهای قابل مشاهده را بررسی می کنند و (پاسخ ها) و اضطراب روانی را به عنوان مشکلات یادگیری به حساب می آورند. بنابراین سلامت روانی را به عنوان یادگیری یا یادگیری مجدد پاسخ های مؤثر نسبت به مشکلاتی که افراد با آنها در محیط روبه رو می شوند، تعریف و تفسیر می کنند (سید محمدی، 1384). بدین ترتیب، آنچه را که مکاتب دیگر بیماری روانی به حساب می آورند از دیدگاه رفتارگرایان، رفتاری است که مثل سایر رفتارها آموخته شده است (گنجی، 1386).

[ 1 ]. Fist

[ 2 ]. Corsini

فهرست مطالب

مقدمه 14

خصوص سلامت روانی 14

2-1-1- تاریخچه سلامت روانی 14

2-1-2-تعریف سلامت روانی 17

2-1-3-دیدگاه های مختلف درباره سلامت روان 18

2-1-3-1-دیدگا ه زیست شناختی 18

2-1-3-2-دیدگاه تحلیل روانی 18

2-1-3-3-دیدگاه رفتار گرایی 19

2-1-3-4- دیدگاه انسان گرایی 20

2-1-4- عوامل تاثیر گذار بر سلامت روانی 23

2-1-4-1 شخصیت و سلامت روانی 23

2-1-4-2 کیفیت زندگی و سلامت روانی 25

2-1-4-3 اهداف و سلامت روانی 25

2-1-4-4 ایمان به خداوند و سلامت روانی 29

2-1-4-5 هیجانات و سلامت روانی 30

2-1-4-6 شادکامی و سلامت روانی 34

2-1-4-7 امید و سلامت روانی 35

منابع

لینک کمکی