👈 دانلود اپ اندروید 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی کارکنان 36 صفحه

ارتباط با ما

فرمت: doc

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی کارکنان نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت می باشد که در ابتدا مبانی نظری عملکرد شغلی کارکنان تشریح می شود. در ادامه پیشینه تحقیق عملکرد شغلی کارکنان در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. عملکرد هر شخص ناشی از دو پدیده است: اول ویژگیهای خود فرد، دوم ویژگیهای محیط کار وی. یعنی عملکرد فرد تابعی از حاصلضرب سه عامل توانایی، مهارت و تلاش و کوشش فرد و بالاخره پشتیبانی های محیطی است. که این عامل به دو نوع پشتیبانی اطلاق می شود: پشتیبانهای فیزیکی (ساختار سازمانی، تسهیلات کاری، پشتیبانیهای مالی و نظیر آن) و پشتیبانی های روانی (حمایت های روانی و پشتیبانهای لازم رفتاری و سازمانی و نظیر آن) (زندی، 1390).

رابینز عوامل موثر بر عملکرد را در 5 طبقه قرار داده:

1- معیارها و مبنایی که مدیر برای انجام ارزیابی عملکرد کارکنان انتخاب می کند.

2- بازخورد مداوم: کارکنان دوست دارند که بدانند چگونه کار می کنند.

3- هرچه قدر تعداد ارزیابان افزایش یابند (ارزیابی گروهی) احتمال دستیابی به اطلاعات دقیق بیشتر است.

4- اگر ارزیابان با تجربه باشند احتمال خطای ارزشیابی کمتر است.

5- اگر اهداف مبهم باشد یا معیارهای اندازه گیری نیل به هدف مبهم باشد و اگر کارکنان مطمئن نباشند که تلاش آنها منجر به ارزشیابی رضایت بخش می شود، پایین تر از سطح مطلوب کار خواهند کرد (رابینز، 1389).

در پژوهشی که توسط گینودو انجام شد عواملی که به وسیله آن می تواند بر تعهد سازمانی افراد تأثیر قابل توجهی بگذارد عبارتند از:

1- تأکید بر مأموریت و ارزشهای سازمان

2- تأکید بر استمرار و بهبود کیفیت محصول

3- درگیر کردن و دخالت کردن کارمندان

4- حذف موانع کار

5- ارزشیابی کار و اعلام نتایج

6- تقدیر از موفقیت کارمندان (زندی، 1390).

عملکرد فردی به عنوان پیشینه ای از دستاوردهای شخص یا ثبت کارهای انجام شده توسط شخص تعریف شده است (آرمسترانگ، 1380). مدل های کمی، توسط محققان برای سنجش عملکرد افراد توسعه یافته است (براتون و گولد، 1999). مدلی از عملکرد را با استفاده از سه متغیر ارائه کردند: این سه متغیر شامل دانش، مهارت ها و استعدادها بودند که هر کارگری باید آنها را داشته باشد. همچنین تووی در سال 2001 مدلی از عملکرد را ارائه داد که شامل داده، فرآیند و ستاده بود. داده ها دربرگیرنده دانش، مهارت ها و تخصص کارگر می شود. فرآیند ها به رفتار در طول ساعت های کاری برمی گردد، و ستاده محصولات خاص تولید شده توسط هر کارگر است که قابل اندازه گیری می باشد. این سه سطح با هم عملکرد را موجب خواهند شد. ارزیابی عملکرد که به عنوان ابزاری برای سنجش عملکرد شغلی کارکنان بکار می رود، به صورت همزمان دو هدف را در نظر می گیرد: توسعه یا رشد کارکنان و بهبود عملکرد سازمانی. هدف مدیریت عملکرد، بهبود عملکرد سازمانی با استفاده از توسعه عملکرد افراد و تیم ها است (جعفری، 1393).

عملکرد انسانی تحت تآثیر فاکتور های زیادی قرار دارد. که شامل عملکرد فعالیت های تعیین شده، و همچنین قابلیت ها و انگیزش ها برانگیخته شده در افراد برای عملکرد است. همچنین شامل فعالیت های مدیریتی است که بر روی قابیت ها و توانایی های کارکنان و انگیزش آنها تأثیر دارد، مثل ساختار سازمانی و محیطی که عملکرد درون آن صورت می گیرد. بسیاری از این فاکتور ها باید هماهنگ کار کنند تا عملکرد انسانی بهینه شود. این پژوهش بر این اساس قرار دارد که عملکرد یک فرد در سر کار بستگی به حدی دارد که او عضو یک اجتماع عملگرا است (تیگلند، 2000).

جامعه یا گروه عملگرا مفهوم جدیدی در مدیریت به شمار نمی رود. در طول قرون وسطی و در رم باستان کارگران معادن، سفالگرها، بنّاها و سایر صنعتگران ساختارهای اجتماعی مبتنی بر دانش را به وجود آوردند تا در مورد مسائل رایج بحث کنند، اطلاعات را به اشتراک بگذارند، عقاید جدید را کشف کنند، ابزارهای جدید بسازند و در زمینه انتشار عقاید کار کنند. اجتماع (گروه یا جامعه یا گروهی از افراد که با هم کار می کنند) در بطن مطالعات مربوط به کارآموزی های سنتی ایجاد شد. کارآموزی معمولا به عنوان یک رابطه بین استاد و شاگرد شناخته شده است (تیگلند، 2000).

ونگر و همکاران (2002) بیان کردند که اجتماع های عملگرا با هم در ارتباط دارند، همچنین غیر رسمی و خود مدیریت اند و با اهداف گوناگونی به وجود می آیند. برای مثال یک پژوهش که در مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا صورت گرفت نشان داد که هدف از پدید آمدن این جوامع چهار عامل است:

1- کمک به افراد دیگر در حل مسائل روزمره کاری

2- ایجاد و گسترش مجموعه ای از بهترین فعالیت ها و اعمال

3- ایجاد و توسعه ابزارها، بینش ها و رویکردهای مورد نیاز افراد در زمینه وظایف

فهرست مطالب

مبانی نظری عملکرد شغلی کارکنان

2-1- مقدمه

2-8- عملکرد شغلی

2-8-1- اهمیت نیروی انسانی در سازمان

2-8-2- تعاریف عملکرد شغلی

2-8-3- عوامل موثر بر عملکرد شغلی

پیشینه تحقیق عملکرد شغلی کارکنان

2-9- پیشینه پژوهش

2-9-1- تحقیقات داخلی 30

2-9-2- تحقیقات خارجی 31

2-10- خلاصه و جمع بندی 32

2-11- مدل نظری پژوهش 33

منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

لینک کمکی