👈 دانلود اپ اندروید 👉

بررسی نظریه های سلامت روانی و عوامل موثر بر آن

ارتباط با ما

فرمت: doc

... دانلود ...

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

بررسی نظریه های سلامت روانی و عوامل موثر بر آن

مقدمه

عوامل تاثیرگذار بر سلامت روانی

1. شخصیت و سلامت روانی

برادبورن (1969) سلامت و عدم سلامت روانی را دو قطب متضاد در انسان نمی داند و معتقد است که هر بعد با مجموعه متمایزی از صفات شخصیتی همبستگی دارد (دینر، 2000، به نقل از ذکری، 1384). نظریه های صفات شخصیت چنین استدلال می کنند که جنبه های مهم رفتار و تجربه در افراد را می توان با تعداد محدودی از ابعاد مشخص ساخت و نیم رخ های صفات شخصیتی خاص با سلامت روانی پیوند دارند (پاشا شریفی، 1385).

سلامت روانی شبیه به یک ویژگی شخصیتی است که شامل تعدادی عناصر مربوط به هم می باشند که در سراسر موقعیت ها و در طول زمان ثابت است. لارسون و داینر (2004؛ به نقل از ذکری، 1384) طبق مطالعاتی که انجام دادند معتقد هستند که عواطف منفی و مثبت درکارها و تفریحات مختلف، بیشتر ناشی از شخص است (52 %) تا ناشی از موقعیت (23 %). افراد در مورد احساسات منفی و سلامت روانی هماهنگی بیشتری دارند و درمورد احساسات مثبت، هماهنگی کمتری دارند. همچنین لارسون و کت دار (1991) معتقدند که واکنش برون گرایان نسبت به درون گرایان به محرک های مثبت، قوی تر است. بنابراین ترکیب برون گرایی و موقعیت های خوشایند عاطفه مثبت ایجاد می کند. از آن جا که شخص می تواند موقعیت ها را انتخاب کند یا از آن ها دوری کند، نوع دوم تعامل بین افراد و موقعیت ها وجود دارد. آنها نوع خاصی از موقعیت ها را انتخاب می کنند که برای آن ها خوشایند است و با شخصیت آن ها سازگار است. برای مثال برون گرایان بیشتر زمان خود را در فعالیت های اجتماعی و جسمانی می گذرانند (نشاط دوست و همکاران، 1388).

طبق نظر آرگایل و لو (1990) سلامت روانی افراد برون گرا می تواند تا اندازه ای به وسیله موقعیت های اجتماعی که آن ها انتخاب می کنند توضیح داده شود. در تحقیقات اولیه آرگایل (1994) دریافت که افراد فاقد مهارت های اجتماعی از بسیاری از موقعیت های اجتماعی که دیگران از آن ها لذت می برند، اجتناب می کنند (آرگایل، 2004).

کاستا و مک کرا (2005) بر این باورند که این برونگراها هستند که بیشترین عاطفه مثبت را تجربه می کنند و درون گراها غالباً کمترین عاطفه مثبت را دارند. از آنجا که برون گرایی جنبه های متفاوتی دارد، مثلاً مردم آمیزی و تکانشگری، آنها در صدد شناسایی جنبه ای که بیشترین رابطه را با عاطفه مثبت دارند برآمدند. معلوم شد که مردم آمیزی یا لذت حاصل از معاشرت با دیگران، به نحوه گسترده ای سبب سطح بالای عاطفه مثبت در برون گراهاست (گنجی، 1386).

دینر (2000) در آمریکا به طرز متقاعد کننده ای صحت این ادعا را که برون گراها درمقایسه با درون گراها از سلامت روانی بیشتری برخوردارند را نشان داده است؛ این امر عمدتاً ناشی از درگیری بسیار بیشتر آن ها در موقعیت های اجتماعی است. او از دانشجویان درون گرا و برون گرا خواست تا یک ساعت مچی دارای زنگ هشدار را که در فواصل نامنظم زنگ می زد به دست خود ببندد. آنها باید هر وقت صدای زنگ را می شنیدند موقعیتی را که در آن قرار داشتند یادداشت کرده و ذکر می کردند که در آن لحظه چه قدر عاطفه مثبت تجربه کرده اند. در وضعیت های اجتماعی، دانشجویان برون گرا، درمقایسه با دانشجویان درون گرا، عاطفه مثبت بسیار بیشتری را گزارش دادند. اما وقتی در حال کارکردن یا تنها بودند بین سطح عاطفه مثبت برون گراها و درون گراها اختلاف ناچیزی وجود داشت (غلامعلیان و احمدی، 1387).

طبق نظر گری (1982) برون گرایان به خاطر ساختمان مغزشان نسبت به پاداش بیشتر پاسخ می دهند،

بنابراین شادتر هستند و روان نژندان نسبت به تنبیه بیشتر پاسخ می دهند، بنابراین ناشادتر می باشند (نشاط دوست و همکاران، 1388). آرگایل (2004) معتقد است که برون گرایان از درون گرایان خوشحال ترند و عاطفه مثبت بیشتری را تجربه می کنند. از آنجایی که این امر یک رابطه آماری است، تعجب آور نیست که افراد شاد درون گرا نیز وجود دارد. این ها کسانی هستند که در دیگر منابع سلامت روانی امتیاز می آورند. آن هایی که از لحاظ ثبات هیجانی در سطح بالا قرار دارند، در مقایسه با آن هایی که گرایشات روان نژدی زیاد و عواطف منفی بیشتری دارند، خوشحال ترند (گنجی، 1386).

فهرست مطالب

مقدمه 14

خصوص سلامت روانی 14

2-1-1- تاریخچه سلامت روانی 14

2-1-2-تعریف سلامت روانی 17

2-1-3-دیدگاه های مختلف درباره سلامت روان 18

2-1-3-1-دیدگا ه زیست شناختی 18

2-1-3-2-دیدگاه تحلیل روانی 18

2-1-3-3-دیدگاه رفتار گرایی 19

2-1-3-4- دیدگاه انسان گرایی 20

2-1-4- عوامل تاثیر گذار بر سلامت روانی 23

2-1-4-1 شخصیت و سلامت روانی 23

2-1-4-2 کیفیت زندگی و سلامت روانی 25

2-1-4-3 اهداف و سلامت روانی 25

2-1-4-4 ایمان به خداوند و سلامت روانی 29

2-1-4-5 هیجانات و سلامت روانی 30

2-1-4-6 شادکامی و سلامت روانی 34

2-1-4-7 امید و سلامت روانی 35

منابع

لینک کمکی