👈 دانلود اپ اندروید 👉

الگوی برنامه درسی تلفیقی و ضررورت و موانع آن در برنامه درسی ابتدایی

ارتباط با ما

فرمت: doc

... دانلود ...

دانلود پایان نامه رشته

علوم تربیتی

الگوی برنامه درسی تلفیقی و ضررورت و موانع آن در برنامه درسی ابتدایی

چکیده:

هدف از این پایان نامه بررسی تاریخچه تلفیق، تعاریف مختلفی از برنامه درسی تلفیقی، اصول تلفیق، انواع و ابعاد آن و ویژگی های این نوع برنامه درسی، دلایل استفاده از تلفیق، فواید و نکات مثبت درسی در برنامه درسی، ضرورت توجه به برنامه درسی تلفیق در ایران، موانع موجود در سازمان دهی تلفیقی برنامه های درسی و گزارش از اجرای برنامه درسی تلفیقی در ژاپن ارائه گردیده است در ادامه انواع الگوهای تلفیق در برنامه درسی و ارائه یک الگوی راهنما جهت تدوین برنامه های درسی تلفیقی ارائه شده است در انتهای فصل دوم به چند تحقیق مرتبط با موضوع این تحقیق در داخل و خارج کشور اشاره شده است.

تغییرات گوناگون و مستمر در دنیای فناوری و دگرگونی های عظیم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و به تبع آن ها پیدایش نیازهای متنوع و گوناگون فردی و اجتماعی، و وضعیت نگران کننده ی فاصله ی بین دنیای آموزش و دنیای کار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه های طراحی و اجرای برنامه های درسی را امری بدیهی ساخته است و موجب شده تا برنامه ریزان بیش از پیش در زمینه ی طراحی برنامه ها به رویکردهای مختلف بیندیشند. (یکی از رویکردهایی که می تواند به حل مسئله کمک کند رویکرد تلفیقی است.) در طول زمان نظام های درون رشته ای، مهم ترین سهم و نقش را در آموزش داشته اند. علیرغم انتقادات و اشکالاتی که به این شیوه ی سازماندهی وارد ساخته اند. اما عملاً بخش اعظم برنامه های درسی مدارس و دانشگاه ها در دنیا، بر این اساس طراحی می شده و اکنون نیز پا برجاست (احمدی، به نقل از ملکی 1382).

در حالی که با وجود این نظام هرگز بین محتوای برنامه درسی و زندگی واقعی دانش آموز رابطه موثر به وجود نمی آید بدین معنی که آموخته های شاگردان در مسائل اساسی زندگی شان به کار نمی آید و هیچ کمکی در حل مسائل زندگی به آنها نمی کند. لذا وقتی مفاهیم علمی نتوانند دانش آموز را رشد دهند از ارزش تربیتی برخوردار نخواهند بود، چرا که در زمینه تربیت دانش آمو ز، رشته های علمی نقشی جز وسیله بودن ندارند. وقتی در زندگی خود با مسائلی مواجه می شویم هرگز نمی پرسیم که به عنوان مثال درس ریاضی چه بخش از مسئله را حل می کند و یا درس دیگر چه نقشی می تواند داشته باشد، چرا که مسائل اجتماعی از کلیت برخوردارند، لذا باید کلی نگریسته شوند (هاشمیان نژاد به نقل از ملکی، 1382).

کلمات کلیدی:

برنامه درسی

سازماندهی محتوا

برنامه درسی تلفیقی

الگوی برنامه درسی تلفیقی

فهرست مطالب

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 11

مقدمه: 12

تاریخچه: 13

واژه های انگلیسی و تعاریف مختلف برنامه درسی تلفیقی: 18

اصول تلفیق: 20

انواع تلفیق: 21

1) تلفیق تصادفی (اتفاقی): 25

2) تلفیق از طریق تقویت و تمرین: 26

3) تلفیق از طریق محاط کردن: 26

4) تلفیق از طریق هماهنگی: 27

5) تلفیق از طریق فرایندها: 27

6) تلفیق با استفاده از تم یا موضوع: 28

الف تلفیق محتوا محور 32

ب تلفیق مهارت محور 32

1 برنامه ی درسی محتوا محور: 33

2 برنامه ی درسی مهارت محور: 33

ابعاد تلفیق 34

وسعت 34

شدت 35

درگیری محیطی: 35

الف توصیف مسایل محیطی: 36

ب جستجوی راه حل یک مسأله محیطی: 36

ج فعالیت دانش آموزان برای اصلاح واقعی وضعیت محیطی در یک طرح واقعی: 36

ویژگی های برنامه درسی تلفیقی: 36

چرائی رویکردی تلفیقی: 39

فواید و نکات مثبت تلفیق در برنامه های درسی 43

1) مهارتی 43

2) نگرشی 43

3) دانشی 44

برنامه درسی تلفیقی پیش نیاز تحقق توسعه پایدار و همه جانبه در ایران: 45

1 نارسائی مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در حل مشکلات و معضلات موجود در جامعه: 46

2 ناکارآمدی پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در عرصه عمل: 47

3 ناتوانی مراکز علمی در تولید علم و بومی کردن آن: 47

4 نادیده انگاشتن برخی از حوزه های دانش و بعضاٌ قربانی کردن آنها: 48

5 شیوع و گسترش روز افزون دگرگونی و بحران های گوناگون در قلمرو زندگی فردی و اجتماعی نسل های جدید و تضعیف سرمایه های انسانی 49

موانع و محدودیتهای سازماندهی تلفیقی برنامه های درسی 51

الف) موانع خارجی: 52

ب) موانع داخلی: 53

الگوهای تلفیق برنامه درسی: 54

الگوی برنامه درسی مکعب شکل 54

الگوی برنامه درسی تلفیقی از نظر شومیکر 56

1 فرایندها و مهارتهای اصلی 57

2 رشته های برنامه ی درسی 57

3 مضمون های اصلی 58

4 پرسش ها 58

الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر بین: 58

الگوی تلفیق برنامه ی درسی در تعلیم و تربیت نتیجه مدار 60

الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر جی کوبز: 61

1 انتخاب یک مرکز سازماندهی 61

2 سیال سازی ذهنی ارتباطات 61

3 تعیین سوالات راهنما که به عنوان قلمرو و توالی عمل می کنند 62

4 نوشتن فعالیت های اجرائی: 62

الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر دریک: 63

1 محتوا و دانش ارزشمند 63

2 چهارچوب نظری 63

3 هدف ها و نتایج یادگیری و ارزشیابی 64

الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر ماریون بریدی 66

ارائه مدلی جهت برنامه ی درسی تلفیقی: 68

گزارشی درباره اجرای برنامه درسی تلفیقی در ژاپن: 71

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 73

تلفیق از دیدگاه دانش آموز: ساخت معنا در علوم (1992) 73

برنامه ی درسی تلفیقی برای آموزش و پرورش سال 200074

نگرش معلمان مدرسه ابتدایی نسبت به یک برنامه درسی میان رشته ای در تایوان 75

ایجاد ارتباط یک مطالعه موردی یادگیری کلاس پنجم از دو سازمان مختلف برنامه ی درسی تلفیقی 76

پنج سطح تلفیق برنامه درسی در مدرسه ی میانی (1995) پژوهشگر: شومیکر 78

تهیه ی برنامه های تلفیقی چند رشته ای و میان رشته ای (1997) 79

باورهای حرفه ای و شرایطی که برنامه ی درسی تلفیقی مدرسه ی میانی در انگلستان را حمایت می کند.80

انتظارات و واقعیات تلفیق برنامه ی درسی در یک مدرسه میانی 81

جمع بندی مطالعات خارج از کشور 83

تحقیقات داخل کشور 84

چگونگی تلفیق برنامه های درسی تاریخ، جغرافیا، تعلیمات اجتماعی و ارایه اصول و روشهای مناسب در این خصوص 85

اصلاحات برنامه ی درسی ملی ژاپن با تاکید بر رویکرد تلفیقی 86

بررسی کتاب های درسی علوم تجربی و ارایه الگو برای درهم تنیدن برنامه ی درسی علوم ابتدایی 87

آموزش و پرورش در دوره ی انتقال 87

تلفیق درس دینی و قرآن در برنامه ی درسی نظام آموزشی متوسطه 89

الگوهای تلفیق در برنامه درسی دوره ی ابتدایی 138089

تأثیر آموزش تلفیقی در یادگیری دانش آموزان پایه اول ابتدائی شهر تهران 90

فهرست منابع:

الف کتب فارسی

ب پایان نامه ها

ج مقالات

د سایت ها

ر کتب انگلیسی

لینک کمکی