👈 دانلود اپ اندروید 👉

طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه های درسی

ارتباط با ما

فرمت: doc

... دانلود ...

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه های درسی در حوزه علوم انسانی

چکیده:

آلبرت انیشتاین براین باور است که رشته های گوناگون فقط نشانگرهای محدود دانش بشر درباره هستی بوده، باید رشته های متفاوت درهم تنیده تصویب شود تا توصیفی کامل از جهان ارائه شود. یکی از صاحب نظران علوم، سینرنت گی اوزگی، معتقد است وحدت دانش بزرگترین پیشرفت علم است. تلفیق برنامه درسی، یک نیاز رو به توسعه است؛ با انفجار دانش و اطلاعات، گسیختگی و پراکندگی بخش های گوناگون برنامه درسی موضوع محور و فقدان ارتباط بازندگی فردی و اجتماعی، موجب توجه بیشتر صاحب نظران به تلفیق برنامه های درسی شده است. بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده اتفاق نظر دارند که اغلب فارغ التحصیلان دانشگاهی تصور بسیار ناچیز و ابتدایی از جهان هستی و واقعیات آن دارند؛ در حالی که بسیاری از آنها دروس پیشرفته ای را نیز در زمینه های گوناگون با موفقیت گذرانده اند. برنامه ریزان درسی معتقدند رویکرد درون رشته ای، یادگیرندگان را به گودال عمیقی می کشاند و درآن زندانی کرده، به طوری که هرچه به عمق آن افزوده شود، جدایی اززندگی بیشتر می شود و مربیان در تعلق خود به نظام رشته ای عملاًکوشش های تعلیم وتربیت رادرجهت رشد نادیده گرفته، این رویکرد موجب شده است که مربیان نظام های مختلف به جای همکاری با یکدیگر به رقابت پرداخته وهمچنین یادگیرندگان رابه سوی یک بعدی بودن، جزم اندیشی واعتقاد به دون دلیل وغرورغیرموجه و برخورد غیرعادلانه سوق داده است. افزون براین نظام های رشته ای دریک مسیر فوق تخصص کورکورانه زندانی شده اند. باآشکار شدن بیش از پیش بیهودگی « بخش بخش شدن علم» نیاز به رویکرد جامع اهمیت بیشتری پیدا کرده است و هم اکنون در بسیاری رشته ها از قبیل روان شناسی علوم شناختی، رویکردمیان رشته ای بتدریج ظهور کرده و منجر به پیشرفت هایی در تبیین رفتار انسانی شده است.

کلمه های کلیدی:

علوم انسانی

رویکرد میان رشته ای

تلفیق برنامه های درسی

مقدمه

دیدگاه موضوعی یاد یسیپلینی که بر موضوع های درسی، شیوه تکوین و سازماندهی آنها تأکید می کند، از بسیاری جهت ها در اغلب مدارس ویژه و دانشگاهها اولویت نخست را داراست. در این رویکرد دیسیپلین ها یا موضوع ها در ساختار کل برنامه نقش اساسی دارند. برونر با به کارگیری اصطلاحات علم مرده و علم زنده تقابل اساسی میان دو رویکرد در آموزش را آشکار ساخته است. علم مرده معرف رویه آموزش سنتی و جاری دراکثر نظام های آموزشی است که مبتنی برانگاره علم به عنوان معرفت ساکن و فاقد تحرک یا معرفت ایستا است که یادگیرندگان باید آنها را به عنوان حقایق مسلم یاد بگیرند؛ ولی علم زنده یا پویا معرف آن گونه آموزشی است که فهم و ادراک یادگیرندگان از اصالت ویژه ای برخوردار است. در رویکرد موضوع محور معلم نمی داند یاد گیرندگان چه چیزی یاد گرفته اند؛ زیرا فرصت کمتری پیش می آید که به فهم عمیق مطالب بپردازند. فرآیند حل مسأله حاصل نوعی کوشش وخطا است. پاسخ هایی را که فکر می کند او را به حل مسأله می رساند یکی بعدازدیگری آزمایش می کندتابالأخره منجربه حل مسأله شود. طبق رویکرد موضوع محور یاد گیرنده از طریق برنامه های درسی خطی قادراست مطابق با استعداد خود بیاموزند و سپس از نظام خارج شوند.

فانتینی وواینشتاین درباره زیاد بودن نسبت واقعیت ها در برنامه درسی چنین ابراز داشتند: باتوجه به چالش فراروی انسان و مسائل مهم کشوری و جهانی که امروزه با آنها دست به گریبان هستیم و همواره روابط انسانی و اجتماعی ما را به طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار می دهند. انسان درشگفت می ماند که چگونه ما مصّرانه این همه وقت یادگیرندگان رابرای به خاطر سپردن و واقعیتهایی همچون ترتیب و توالی نام پادشاهان و سران کشورها، تاریخ دقیق انجام فلان رویداد، مساحت فلان ایالت و کشور، ارتفاع فلان کوه و موقعیت کاملاً مشخص فلان و بهمان منابع اقتصادی جهان صرف می کنیم! ما هرگز اهمیت اطلاعات عمومی یاد گیرندگان را در این زمینه ها منکر نیستیم؛ ولی نگران آن هستیم که نظام آموزشی ما قسمت اعظم وقت را صرف مروراین واقعیت ها بکندودرنتیجه فرصت کافی برای آموختن مسائل و نکات مهم را از دست بدهد و در دسترسی به اهداف آموزشی مهم و متنوع منتفی شود. شاید به جا باشد که از خود بپرسیم که چند نفر از ما که فعلاً مربی و مؤلف و معلم هستیم، این واقعیت ها را به خاطر داریم! ؟ هرگاه از ما بخواهند که نام سه محصول کشور شیلی را بیان کنیم، به احتمال قریب به یقین، از ارائه پاسخ صحیح باز می مانیم؛ بنابراین چرا چنین انتظاراتی از یادگیرندگان داریم!؟ »

فهرست مطالب

طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه های درسی در حوزه علوم انسانی 1

چکیده: 2

کلمه های کلیدی: 2

مقدمه 3

جهت گیری برنامه درسی از منظر فلاسفه و صاحب نظران تعلیم وتربیت 5

1 رویکرد برنامه درسی مبتنی بر موضوعی یا دیسیپلین (درون رشته ای) 8

2 رویکرد میان رشته ای 11

3 رویکرد چند رشته ای 12

4 رویکرد فرارشته ای: 13

ضرورت و اهمیت تلفیق در طراحی برنامه های درسی علوم انسانی 15

منطق روان شناختی و تربیتی 17

الگوی تلفیق برنامه درسی علوم انسانی 19

2 جهت گیری انسان گرایانه 22

3 الگوی برنامه درسی تلفیق علوم انسانی میان رشته ای 23

5 بارش مغزی یا سیال سازی ذهنی ارتباطات 23

6 تعیین سؤالات راهنما که به عنوان قلمرو و توالی عمل می کنند.24

7 نوشتن فعالیت های اجرایی پروژه مدار 24

8 الگوی تلفیق برنامه درسی در تعلیم و تربیت نتیجه مدار 24

ارائه راهکارهای عملی برای برنامه ریزان علوم انسانی 25

منابع 26

لینک کمکی