👈 دانلود اپ اندروید 👉

الگوی برنامه درسی تلفیقی و جایگاه آن در برنامه درسی ابتدایی ایران

ارتباط با ما

فرمت: pdf

... دانلود ...

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

الگوی برنامه درسی تلفیقی و جایگاه آن در برنامه درسی ابتدایی ایران

چکیده:

برنامه درسی تلفیقی (Integrated Curriculum) همزمان با شکل گیری حوزه برنامه درسی در اوایل قرن بیستم مورد توجه صاحبنظران برنامه ریزی درسی و دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گرفت و در سالهای اخیر نیز در اکثر کشورهای پیشرفته جهان توجه ویژه ای به این امر شده است. گسترش سریع دانش و اطلاعات، گسیختگی و پراکندگی بخشهای گوناگون برنامه های درسی سنتی، عدم ارتباط آن با واقعیتهای زندگی شخصی و اجتماعی یادگیرندگان و عواقب ناگوار برنامه های درسی موجود، موجب توجه هر چه بیشتر به مقوله تلفیق برنامه های درسی شده است. از طرفی، تجربه های موفقیت آمیز اجرای برنامه درسی تلفیقی، این نظریه را مورد تأیید قرار داده است که این رویکرد، دانش آموزان را برای یادگیری بهتر و مداوم بر می انگیزد و قابلیتهای لازم برای زندگی در قرن بیست و یکم را در آنان پرورش میدهد.

در این مقوله، الگوی برنامه درسی تلفیقی که حاصل مطالعات و تحقیقات نگارنده میباشد، ارایه شده است. ابتدا، در نتیجه بررسی منابع و ادبیات موجود در زمینه تلفیق برنامه درسی، محورهای اساسی مباحث استخراج شده و براساس آن، اصول راهنمای الگوی مورد نظر تدوین گردیده است. سپس، ارکان الگو که مبین اجزای عمده و بخشهای مختلف برنامه درسی تلفیقی است ارایه شده است. مراحل اجرای الگو گام هایی است که طی آن بخشهای مختلف برنامه درسی در یک بستر واقعی به صورت تدریجی و فراگیر به مرحله اجرا در می آید. درآخر، به منظور به کارگیری رویکرد تلفیقی در نظام آموزشی کشور، به طور نمونه جایگاه الگوی مورد نظر در برنامه درسی دوره ابتدایی بررسی شده و راهنمای برنامه های درسی دوره ابتدایی با الگوی مورد نظر، مقایسه شده است.

کلید واژه:

الگو

دوره ابتدایی

برنامه درسی تلفیقی

لینک کمکی