👈 دانلود اپ اندروید 👉

پروپوزال نقش تلفیق در برنامه های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یک الگوی راهنما جهت تدوین برنامه های درسی مبتنی بر رویکرد تلفیقی

ارتباط با ما

فرمت: doc

... دانلود ...

دانلود پروپوزال پایان نامه مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

نقش تلفیق در برنامه های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یک الگوی راهنما جهت تدوین برنامه های درسی مبتنی بر رویکرد تلفیقی

بیان مساله

مهم ترین هدف آموزش و پرورش در دوره ابتدایی ایجاد و تقویت مهارتهای زندگی و سازگاری با محیط است. این مهارت نیازمند دانش های مرتبط با زندگی است. با نگاه به یک روز از زندگی خود در می یابیم که در ارتباطات، از دانش ها بدون توجه به مرزهای میان آن ها بهره برده ایم. این عقیده ی فلسفی که تربیت همان رشد و نمو فردی یا وسیله ای برای نگهداری زندگی اجتماعی است با یکدیگر اصطکاکی ندارد. زیرا فرد و جامعه به یکدیگر مربوط بوده و قابل تفکیک نمی باشند و بشر برای پرورش واقعی خویش نیاز به کسب دانش و اخذ تجربیاتی دارد که در نتیجه ی محیط و زندگی در آن به دست می آید. از طرفی همواره یکی از دغدغه های متولیان تعلیم و تربیت این بوده که دانش آموزان ناتوان از بکارگیری آموخته هایشان در زندگی هستند. و یا پس از پایان یک دوره آموزش، بعد از مدتی آن را از خاطر می برند. پس هدف تربیت را نمی توان در خارج از زندگی بشر جستجو کرد. به قول جان دیوئی «تربیت زندگی و زندگی همان تربیت است» (نقیب زاده، 1373)

دانش موردنیاز دانش آموزان دوره ابتدائی بویژه در پایه اول بیشتر متوجه مفاهیم عام و پایه می باشد. کودکان این مفاهیم را به شکل یکپارچه در زندگی خود دریافت می کنند پس بهتر است مرزی میان علوم و دانش های خود احساس نکنند. کسب دانش از محیط هایی باشد که بدون جداسازی علوم در اختیارشان قرار گیرد. مرزبندی میان دانش ها منجر به پیچیده شدن آنها می گردد از طرفی انتقال دانش ها به شکل موضوعی باعث کندی یادگیری و ایجاد اختلال در برقراری پیوند منطقی بیو دانش های آموخته شده می گردد و به این دلیل عموماً آموخته های مدرسه ای در زندگی فرد کاربردی نخواهد داشت.

لذا لازم است برنامه های درسی پایه اول مورد بررسی قرار گیرند و بگونه ای تهیه و تدوین گردند که هر چه بیشتر به حفظ وحدت میان موضوعات بپردازد. در این تحقیق سعی بر آن است تا بدانیم آموزش به روشی که مرزی میان موضوعات نباشد چه تاثیری بر یادگیری دارد و میزان انگیزه دانش آموزان در این نوع آموزش چقدر است و نیز آیا مهارت بکارگیری آموخته هایشان را دارند؟ و در کل آیا مفاهیم و موضوعات درسی کلاس اول قابلیت درهم تنیدگی را دارند؟ در این پژوهش محقق بر آن است تا تأثیر آموزش تلفیقی را بعنوان یک متغیر مستقل بر چند متغیر وابسته بسنجد. متغیرهای وابسته شامل میزان یادگیری دانش آموزان، میزان انگیزه آنان و مهارت بکارگیری آموخته هایشان می باشد.

کلمات کلیدی:

برنامه درسی

سازماندهی محتوا

برنامه درسی تلفیقی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش 1

مقدمه: 2

بیان مساله: 4

اهداف تحقیق: 5

سوالات تحقیق: 5

اهمیت و ضرروت: 5

روش تحقیق: 6

جامعه آماری: 7

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه: 7

آزمون آماری: 7

روش جمع آوری داده ها: 7

محدودیتهای موضوع تحقیق: 8

محدودیتهای در اختیار محقق: 8

محدودیتهای خارج از اختیار محقق: 8

تعاریف واژه ها: 9

تعاریف نظری: 9

تعاریف عملیاتی:

روش تحقیق

جامعه آماری:

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه:

روش جمع آوری داده ها و ابزارهای آن

روائی و پایائی ابزارهای پژوهش:

روش تحلیل داده ها:

فهرست منابع:

الف کتب فارسی

ب پایان نامه ها

ج مقالات

د سایت ها

ر کتب انگلیسی

لینک کمکی