👈 دانلود اپ اندروید 👉

مفهوم الگوی برنامه درسی و طرح ریزی برنامه درسی در پروژه برنامه درسی ملی

ارتباط با ما

فرمت: doc

... دانلود ...

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی

مفهوم الگوی برنامه ی درسی و طرح ریزی برنامه ی درسی در پروژه برنامه ی درسی ملی

مفاهیم برنامه ی درسی

از آن جایی که تعلیم و تربیت کوششی منظم و حساب شده است برخی طرح ها برای هدایت چنین کوششی ضروری به نظر می رسد. لغت برنامه ی درسی معمولاً به چنین طرحی اطلاق می شود. روش تعریف برنامه ی درسی منعکس کننده ی داوری های ارزشی مربوط به طبیعت تعلیم و تربیت است. همچنین تعریف به کار برده شده در چگونگی طرح ریزی برنامه ی درسی و مورد استفاده قرار گرفتن آن مؤثر است.

نویسندگان بسیاری از کتاب ها و نویسندگان کتاب های برنامه ی درسی که از سال 1918 و با انتشار کتاب با بیت (Bobbitt) تحت عنوان برنامه ی درسی آغاز می شود معمولاً مفهوم معینی از بنامه ی درسی را ارائه داده اند. بسیاری از این مفاهیم صرفنظر از نحوه ی عبارت پردازی شامل عناصر مشابهی بوده و کوشش هایی در مورد طبقه بندی آنان انجام شده است. لوئیس (Lewis) و میل (Miel) تعاریف برنامه ی درسی را در مقوله های زیر مورد شناسایی قرار داده اند:

برنامه ی مطالعاتی نتایج مطلوب یادگیری، فرصت های مطلوب اشتغال، فرصت های یادگیری فراهم شده، اشتغال عملی فراگیر و تجربیات عملی فراگیر. آن ها برنامه ی درسی را به عنوان «مجموعه ای از مقاصد درباره ی فرصت های اشتغال افراد تحت تعلیم با افراد دیگر و اشیاء (شامل همه ای اطلاعات، فرانیدها، تکنیک ها و ارزش ها) در محدوده ی زمانی و مکانی معین» تعریف کرده اند. تانر و تانر (Tanner and Tanner) در مروری بر تاریخ برنامه ی درسی نشان داده اند که: «برنامه ی درسی به شکل های مختلفی تعریف شده است: 1) روایت جمع آوری شده ی دانش سازمان یافته، 2) سبک های تفکر، 3) تجربه ی نژادی، 4) تجربه ی هدایت شده، 5) یک محیط یادگیری طرح ریزی شده، 6) محتوا و فرایند شناختی / عاطفی، 7) یک طرح آموزشی، 8) نتایج و پیامدهای آموزش، و 9) یک نظام تکنولوژیکی بهره برداری.»

کلمات کلیدی:

برنامه درسی

نظام های آموزشی

الگوی برنامه درسی

پروژه برنامه ی درسی ملی

الگوهای برنامه ی درسی

ما الگوپردازی را به عنوان جنبه ای خلاق از طرح ریزی برنامه ی درسی در نظر می گیریم. درست همانند نقش آرشیتکت در ساختمان و یا طراح مد در لباس و یا طرح ریز فهرست غذاها (نه فردی که دستورالعمل غذا را تهیه می کند) در آشپزی. مثلاً گروه طرح ریزی که مسؤل تهیه ی طرح هایی در حیطه ی شایستگی اجتماعی برای جمعیت یک مدرسه راهنمایی است، پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات اولیه و شناخت اهداف کلی، نیازمند ایجاد یا انتخاب یک الگوی کلی برای فررصت های یادگیری مورد نظر است.

در میان موارد انتخابی آن ها این موضوعات وجود خواهد داشت: 1) یک الگوی موضوع درسی که مطالعات خاصی را که در علوم اجتماعی و انسانی انجام شده است مورد استفاده قرار می دهد، 2) طرحی از قلمرو و تسلسل که بر محور انتخابی از نیازهای پایدار شایستگی اجتماعی بنا شده باشد، 3) تحلیلی از مهارت های اساسی شایستگی اجتماعی که باید به عنوان مبنای فعالیت ها و مهارت های گروهی تدریس گردد، 4) گزینشی از دانش آموزان با علایقو مسائل واحد در رابطه با شایستگی اجتماعی در کلاس درس، مدرسه و اجتماع، و 5) موارد دیگر و از جمله ترکیبی از عوامل ذکر شده.

طرح الگو در نهایت تمامی دامنه ی فرصت های یادگیری در حیطه را برای این جمعیت و یا حداقل نکات طرح ریزی بعدی را پیش بینی می کند.

یک الگوی برنامه ی درسی به سؤالات زیر پاسخ می دهد:

1) فراگیران چه کسانی خواهند بود؟

2) زیر هدف ها یا هدف های عینی چیستند؟

3) چه نوعی از تجربیات یادگیری فراهم خواهد شد؟

4) جایگاه تجربیات یادگیری کجا خواهد بود؟

5) مشارکت کنندگان یعنی فراگیران، معلمان و سایرین چه نقش هایی را ایفا خواهند کرد؟

6) ابعاد زمانی و مکانی چه خواهد بود؟

7) چه معیارهایی برای ارزیابی مورد استفاده قرار خواهند گرفت؟

فهرست مطالب

مفاهیم برنامه ی درسی 2

برنامه ی درسی به عنوان موضوعات و مواد درسی 3

برنامه ی درسی به عنوان تجربیات 5

برنامه ی درسی به عنوان هدف ها 7

برنامه ی درسی به عنوان فرصت های طرح ریزی شده برای یادگیری 9

ملاحظات اساسی در طرح ریزی فرصت های یادگیری 13

رابطه ی برنامه ی درسی، آموزش و تدریس 15

سوابق تاریخی در طرح ریزی فرصت های یادگیری 17

روش های طرح ریزی برنامه ی درسی 18

طرح ریزی برنامه ی درسی 26

عناصر یک طرح برنامه ی درسی 26

جایگاه برنامه ی درسی 33

الگوهای برنامه ی درسی 34

ارزشیابی برنامه ی درسی 38

نیروهای مؤثر در طرح ریزی برنامه ی درسی 38

محصولات طرح ریزی برنامه ی درسی _ طرح ها 41

روش های طرح ریزی برنامه ی درسی در پروژه برنامه ی درسی ملی 43

اطلاعات اصولی برای طرح ریزی 44

مراحل الگوپردازی برنامه ی درسی 47

مرحله ی اول _ ملاحظه ی عوامل اساسی در ارتباط با هدف کلی و حیطه 48

مرحله ی دوم _ شناسایی هدف های فرعی حیطه 49

مرحله ی سوم _ شناسایی انواع ممکن فرصت های یادگیری 50

مرحله ی چهارم _ تعیین الگوهای مناسب برنامه ی درسی 52

مرحله ی پنجم _ تدارک ویژگی های آزمایشی طرح 55

مرحله ی ششم _ شناسایی مقتضیات اجرایی 57

الگو های برنامه ی درسی و مفاهیم برنامه ی درسی 58

الگوهای مبتنی بر موضوعات درسی و رشته های علمی 62

توجیه اگلوی موضوع درسی و رشته های علمی 68

کاربردها و محدودیت ها 73

الگو های مبتنی بر شایستگی خاص و تکنولوژی 82

توجیه الگوی مبتنی بر شایستگی های خاص و تکنولوژی 85

الگو های مبتنی بر صفات و فرایندهای انسانی 97

توجیه الگوی مبتنی بر صفات و فرایندهای انسانی 107

الگوهای مبتنی بر کارکردها و فعالیت های اجتماعی 114

الگو های متمرکز بر فعالیت های مبتنی بر نیازها و علایق فرد 138

توجیه الگوی فعالیت های مبتنی بر علایق و نیازها 150

طرح ریزی آموزش و برنامه ی درسی 170

الگوپردازی برنامه ی درسی و طرح ریزی آموزش 170

طرح ریزی قبل از آموزش به وسیله ی معلمان 177

معلم به عنوان تصمیم گیرنده 179

تدریس و آموزش 186

بافت تدریس و یادگیری 187

رفتار معلم و یادگیری 192

فهرست مدل های تدریس 197

الگوهای برنامه ی درسی و مدل های تدریس 198

مدل های مرتبط با موضوع درسی و رشته های علمی 200

سخنرانی 200

دیداری، شنیداری 205

کارآموزی پژوهشی 210

مدل های مرتبط با شایستگی های خاص و تکنولوژی 213

الگوی نظام های آموزشی 213

آموزش برنامه ای 216

لینک کمکی