👈 دانلود اپ اندروید 👉

گزارشکار آزمایش خازن و به هم بستن سری و موازی

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

دانلود گزارشکار آزمایشگاه فیزیک 2- گزارشکار آزمایش خازن و به هم بستن سری و موازی

هدف آزمایش:

هدف از انجام آزمایش اول، تعیین ثابت زمانی شارژ و دشارژ خازن است.

هدف آزمایش دوم، تحقیق روابط مورد استفاده در مدار های شامل خازن ها به صورت سری و موازی است.

لینک کمکی