👈 دانلود اپ اندروید 👉

سازمان کارآفرین، سازمان آینده؛ مدیران، ساختار، منابع انسانی

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

سازمان کارآفرین، سازمان آینده؛ مدیران، ساختار، منابع انسانی

ارائه شده در اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: 21

چکیده: در سالهای اخیر مطالعه کارآفرینی در کشور بخاطر سهم اقتصادی اجتماعی فعالیت های کارآفرینانه نوپا و نقش برجسته آن در ایجاد پل بین نوآوری و بازار اهمیت کاربردی پیدا کرده است. این نقش هم در افزایش درآمد ملی و بیش از آن در ایجاد مشاغل پویا اهمیت دارد. کارآفرین بعنوان حلقه واسط و پیوند دهنده اصلی در فرآیند توسعه نوآوری و احیاءرشد اقتصادی مطرح است. در کشورهای مثل ایران با نرخ بیکاری بالا و خود اشتغالی پایین، تحریک کارآفرینی از الویت های اساسی بوده و عنایت مسئولان به مساله اشتغال و اهمیت غیر قابل انکار موسسات کوچک و متوسط در ایجاد شغل، دلایل تشویق کارآفرینی را روشن می کند و ضروری است عوامل موثر موثر در این کامیابی از جنبه های مختلف، اعم از شرایط ایجاد سازمان های کارآفرین تا توسعه فضای کارآفرینی درون سازمانها، شناخت ویژه گیهای مدیران کارآفرین، ساختار و سیستم مدیریتی مورد نیاز مورد پژوهش قرار گیرد. بدون شک در دنیای پر تحول امروز کامیابی از آن جوامع و سازمانهایی است که بتوانند بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازند. (آقازاده و رضازاده، 1383، ص 14) این رابطه بصورت یک مدل مدیریت منابع انسانی سیستماتیک فعال و پویا تعریف شود تا بتواند با تعیین ویژگی ورودیها به سیستم و فرآیندهای عملیاتی داخل سیستم خروجی های مورد انتظار را تضمین نماید.

لینک کمکی