👈 دانلود اپ اندروید 👉

پیشینه تحقیق و مبانی نظری مسکن و طراحی مسکن مطلوب

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 54

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

مسکن و طراحی مسکن مطلوب

2-1- مفاهیم و تعاریف مسکن 10

2-2- مسکن و انسان 11

2-3- روش زندگی و مسکن 14

2-4- ویژگی های کیفی مسکن مطلوب 18

2-4-1- توجه به انسان 18

2-4-2- امنیت و ایمنی 19

2-4-3- محرمیت 19

2-4-4- آرامش 19

2-4-5- خلوت 20

2-4-6- امکان ارتباط با طبیعت 20

2-4-7- میانه روی 21

2-4-8- احترام به حقوق دیگران 21

2-4-9-وحدت جامعه 21

2-4-10-احترام به خانواده 22

2 مبانی طراحی مسکن مطلوب ...

2-5-1- مقیاس انسانی 23

2-5-2- کلیت

2-5-3- ساسله مراتب

2-5-4- هماهنگی 24

درونگرائی 25

تعادل 25

مکانیابی مناسب 26

2-6- برقراری استاندارد های مسکن..27

2-6-1-تعریف استاندارد 27

2-6-2- انواع استاندارد های ممکن 27

2-6-3- هدف از تدوین استاندارد های مسکن 27

2-6-4-عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن 28

2-6-5- عوامل متشکله مسکن و محیط مسکونی که در بحث استاندارد ها باید مورد توجه باشند 29

2-7- مفاهیم و نظریات مرتبط با مجتمع های مسکونی 30

2-8- سیر تحول تاریخی مجتمع های مسکونی در ایران و شهر تهران 32

2-9- ابعاد و معیارهای مجتمع های مسکونی 33

2-10- مقیاس عوامل انسانی-محیطی موثر در طراحی کالبدی مجموعه های مسکونی..34

2-11- دسته بندی عوامل موثر در طراحی: 34

2-11-1- تداوم کالبدی-اجتماعی 34

2-11-2- هویت و شناسه 36

2-11-3- خلوت و تعامل اجتماعی 37

2-11-4- امنیت در مجموعه های مسکونی 39

2-11-5- دسترسی پیاده 40

2-11-6- دسترسی سواره 41

2-11-7- ترکیب داخلی واحدهای مسکونی 42

2-11-8- اقلیم و صرفه جویی در مصرف انرژی 43

2-12-رویکردها به گونه شناسی مسکن 44

2-13- گونه شناسی مجتمع های مسکونی 45

2-14- انواع مجتمع های مسکونی 47

2-14-1- مجتمع های مسکونی کوتاه (یک تا دو طبقه) 47

2-14-2- مجتمع مسکونی متوسط 3 (تا 5 طبقه 47

2-14-3- مجتمع های بیش از دو واحد مسکونی (هر طبقه یک واحد) 47

2-14-4- مجتمع های مسکونی دو واحدی (هر طبقه دو واحد) 48

2-14-5- مجتمع های مسکونی سه واحدی (هر طبقه سه واحد) 48

2-14-6- مجتمع های مسکونی شش واحدی 48

2-14-7- مجتمع های مسکونی هشت واحدی 49

2-14-8-مجتمع های مسکونی شانزده واحدی 49

2-14-9-مجتمع های دارای چند بلوک ساختمانی 50

2-15- دستورالعمل های طراحی مجتمع های مسکونی 50

2-15-1- دستورهای عام 50

2-15-2- دستورالعملهای ویژه مجتمع هایی با تعداد متوسط بالا و زیاد (51 واحد به بالا) 51

منابع

لینک کمکی