👈 دانلود اپ اندروید 👉

دانلود مقاله بیماری های ریشه در گندم و دلایل بروز بیماری

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

دانلود مقاله بیماری های ریشه در گندم و دلایل بروز بیماری

نوع فایل: Word

تعداد صفحات: 9

بیماری های بسیاری وجود دارد که ریشه گندم را مورد حمله قرار می دهند؛ مثلا ظهور سنبله های سفید در محصول به طور عمده نشان دهنده وجود پاتوژن های پوسیدگی ریشه، نظیر پاخوره (نوعی بیماری فوزاریومی) یا (Bipolaris sorokinian است. این سنبله های سفید کاملا از بین رفته و ارتباطات آوندی آن ها برای ورود آب و مواد غذایی به طور کامل توسط بیماری های پوسیدگی ریشه یا طوقه تخریب شده است. چنین گیاهانی احتمالا قبل از سنبله دهی مدتی به این بیماری ها مبتلا بوده اند. برای شناسایی بیماری های ریشه، بررسی مزرعه در زمان گیاهچه، ایجاد گره، سنبله دهی تا گرده افشانی ضروری است که روش های بررسی مزرعه در ادامه آورده شده است ...

الف- بررسی مزرعه در زمان گیاهچه

ب- بررسی مزرعه در زمان ایجاد گره

1-Rhizoctonia sp.:

2- نماتدهای کیسه ای غلات (Heterodera spp.)

3- بیماری پاخوره (Gaeumannomyces graminis var. tritici)

4- Helminthosporium

ج- بررسی مزرعه در زمان سنبله دهی تا گرده افشانی

دلایل بروز بیماری در گیاهان

راه حل های مقابله با بیماری سیاهک

: منابع

لینک کمکی