👈 دانلود اپ اندروید 👉

گزارشکار آزمایش کشش

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

تئوری آزمایش:

در این آزمایش با بررسی میزان خاصیت کشسانی مواد مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر سعی می شود تا ویژگی های مکانیکی پایه و اولیه هر ماده مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. بدین منظور از آزمونی متالورژیکی به نام تست کشش برای بررسی سه نوع متفاوت از مواد شامل نمونه های فولاد کم کربن ویژگی کشسانی خاص خود را دارند استفاده می گردد. این در حالی است که آزمون کشش مهندسی برای نشان دادن اطلاعات اساسی درباره استحکام مواد وبه عنوان آزمونی برای پذیرش خصوصیات ماده کاربرد دارد. درآزمون کشش نمونه تحت نیروی کششی یک بعدی که به طور پیوسته زیاد می شود قرار دارد و این در حالی است که ازدیاد طول نیز به طور همزمان مشاهده می شود. نمونه های مذکوربر اساس استاندارد ASM تهیه می شوند. نمونه ها باید صاف و عاری از هرگونه شیار و یا زدگی باشند. طراحی نمونه ها استاندارد شده باید طوری باشد که نمونه در موقع وارد آمدن نیرو بر آن تحت تأثیر نیروی تک محوری بوده و تنش محوری بصورت همگن و یکنواخت بروی سطح مقطع توزیع شده و از به وجود آمدن تمرکز تنش در محل های اتصال نمونه به دستگاه جلوگیری شود.

در ابتدا باید دانست که منحنی تنش-کرنش مهندسی براساس مقادیر بار- ازدیاد طول رسم می شود. تنشی که در این منحنی تنش-کرنش استفاده می شود تنش طولی میانگین در نمونه کشش است. تنش طولی میانگین ازتقسیم بار برسطح مقطع اولیه بدست می آید.

کرنش مورد استفاده در منحنی تنش-کرنش مهندسی کرنش خطی میانگین است که از تقسیم ازدیاد طول مربوط بهطول سنجه نمونه برطول اولیه آن بدست می آید

شکل و اندازه منحنی تنش-کرنش (شکل 2) هر فلز به ترکیب شیمیایی-عملیات گرمایی-تاریخچه قبلی تغییر شکل مومسان و آهنگ کرنش-دما و حالت تنش در هنگام آزمون بستگی دارد. استحکام کششی استحکام تسلیم درصد ازدیاد طول و کاهش سطح مقطع از جمله پارامترهایی هستند که در تشریح منحنی تنش-کرنش هر فلز به کار می روند. دو پارامتر اول معرف استحکام و دوتای بعدی معرف شکل پذیری اند.

لینک کمکی