👈 دانلود اپ اندروید 👉

گزارشکار آزمایشگاه مقاومت ومصالح

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

گزارشکار آزمایشگاه مقاومت ومصالح، با فرمت ورد 21 صفحه

شامل مقدمه و ازمایشات و فرمولها و نمودارها:

هدف از آزمایشگاه مقاومت مصالح:

کلیه قطعاتی که در ماشینها و دستگاههای صنعتی بکار برده می شود دارای مقاومت و سختی های مربوط به خود هستند که مهندسین بعد از طرح ریزی یک ماشین یا دستگاه صنعتی و کلیه محاسبات مربوط به نیروهای وارد بر هر قطعه از این دستگاهها می بایست که قطعات فوق را با قطعه ای با جنس همان از نظر سختی و مقاومتشان مورد آزمایش قرار می دهند تا متوجه شوند آیا قطعه مزبور تحمل نیروها و یا تنش های وارد بر خود را دارد یا نه؟ این سختی ها توسط ماشین ها و دستگاههای مختلف انجام می شود.

مقاومت مصالح چیست؟

وقتی جسمی تحت تاثیر نیروی خارجی قرار می گیرد بر حسب مقدار و نحوه تاثیر نیرو از خود مقاومتهای مختلفی نشان می دهد. علمی که نحوه اثر نیرو به اجسام و عکس العمل را که آنها از خود نشان می دهد را بررسی می کند را مقاومت مصالح می گویند.

مقاومت مصالح از روابط و نسبت بین نیروهای خارجی و قوای داخلی اجسام (قوای به هم چسبندگی) ذرات جسم بحث می کند. این روابط به جنس جسم و ابعاد جسم و نحوه وارد آمدن نیرو بستگی دارد.

اصطلاحات رایج در مقاومت مصالح:

استحکام:

استحکام یا مقاومت عبارت است از حداکثر ایستادگی قوای داخلی جسم در مقابل نیروهای خارجی.

تلاش:

مقاومتی که مولکول های جسم در مقابل نیروهای خارجی برای جلوگیری از تغییر فرم نشان می دهند تلاش نام دارد.

تنش: برای سنجش استحکام جسم معمولا نیرویی که بر واحد مسطح اثر می کند به حساب آورده و آن را تنش گویند.

آزمایشات مقاومت ومصالح

1: آزمایش کشش

هدف:

ساختمان دستگاه آزمایش کشش

نحوه آزمایش:

شرح آزمایش

آزمایش شماره دو: تست پیچش

عنوان: محاسبه ضریب ارتجاعی برش

آزمایش شماره سه

هدف: محاسبه مقدار مقاومت در برابر ضربه.

جنس و محیط در مقاومت به ضربه بستگی دارد.

بررسی مواد مختلف و حرارتهای مختلف:

سختی سنجی برینل

آزمایش خمش یا خیز:

لینک کمکی