👈 دانلود اپ اندروید 👉

پایان نامه مقایسه سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگا

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

دانلود پایان نامه مقایسه سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک

نوع فایل: Word

تعداد صفحات: 56

پیشگفتار

بیان مسأله:

در طول قرن بیستم انسان پیش از تمام تاریخ بشریت دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی روابط اجتماعی و مسائل اقتصادی گردیده است. تلاش در جهت صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و زندگی مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است. اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را مشخص نموده است. یکی از این ابعاد سلامت روان افراد جامعه است. مقوله ای که اگرچه تازگی ندارد لیکن از نظر تخصصی دیر زمانی نیست که به آن توجه گردیده است. با توجه به شیوع بیماری روانی در جامعه اهمیت تلاش در جهت اعتلای سلامت روانی افراد هر اجتماعی بارزتر می گردد. مهمترین مسأله در این ارتباط پیشگیری از مسائلی است که باعث می گردد سلامت روان افراد جامعه مختل گردد و بالطبع پیامدهای منفی در پی داشته باشد. پیشگیری از بروز این عوامل نیز جز با آشنایی با وضعیت موجود سلامت روان در افراد جامعه ای که قصد پیشگیری در آن را داریم ممکن نیست. چرا که آشنایی با وضع موجود ما را به اوضاع امیدوار می سازد و یا ما را جهت بکارگیری روشهای مناسب، در جهت از بین بردن عوامل مخل سلامت روان و بکارگیری ابزارهای مناسب در این جهت یاری می نماید. بحث سلامت روان سالمندان به دلیل پرورش نسل از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا در این پژوهش سعی شده است تا بر سلامت روان سالمندان ساکن در خانه سالمندان و ساکن در خانه خود را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم و سعی نموده ایم این مقایسه بین دو شهر (گرگان و بستک) استان شمال و جنوب کشور انجام گیرد ...

فهرست مطالب

فصل اول (مقدمه)

بیان مسأله

اهداف تحقیق

سوالات پژوهش

مفاهیم و متغیرهای بکار رفته در پژوهش

مفاهیم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ

فصل دوم

پیشینه تحقیق

مقدمه

پیشینه نظری

مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان

مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی

دیدگاه فروید (1856) در ارتباط با سلامت روان

مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (1870)

نظریه اریکسون (1963) در ارتباط با سلامت

نظریه کورت لوین) 1890 (در ارتباط با سلامت روان

نظریه کارل راجرز (1902) در ارتباط با سلامت روان

مفهوم سالمندی در نظریه های مختلف

پیشینه پژوهشی

مقایسه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی بین سالمندان ساکن در خانه

سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده های شهر اهواز

یافته ها

نتیجه گیری

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری

نمونه

روش گرد آوری اطلاعات

ابزار مورد استفاده پژوهش

شیوه تجزیه و تحلیل داده

فصل چهارم

یافته های تحقیق

مقدمه

فصل پنجم

بحث، تفسیر، نتیجه گیری

محدودیت های پژوهشی

پیشنهادات

منابع

پیوست

پرسش نامه GHQ

لینک کمکی