👈 دانلود اپ اندروید 👉

دانلود پروژه رشته حسابداری بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

مقدمه

چکیده

تصویب نامه هیأت وزیران و ضمائم

تاریخچه تاسیس و حدود فعالیت بانک کارآفرین

عناوین حسابهای دفتر کل

زیر حسابهای دفتر کل

مبنای تهیه و اهم رویه های حسابداری بانک کارآفرین

صورتهای مالی: ترازنامه

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان انباشته

صورت گردش جریان وجوه نقد

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی (عادی)

گزارش حسابرسان مستقل و بازرس قانونی

بررسی نظرات سهامداران

مشاوره مالی بانک کارآفرین

نظریه شخصی

خلاصه و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

لینک کمکی