👈 دانلود اپ اندروید 👉

گزارشکار آزمایش کشش

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

هدف آزمایش

آزمون کشش، آزمونی متالورژیکی و متداولترین آزمایش برای تعیین خواص مکانیکی فلزات و آلیاژها است. روشی برای تعیین رفتار مواد به هنگام اعمال نیرو تحت کشش محوری میباشد. از نتایج حاصل از آزمون برای تعیین محدودهی الاستیک و پلاستیک، ازدیاد طول، مدول الاستیک) یانگ (، استحکام کششی، نقطه تسلیم، استحکام در نقطه تسلیم و دیگر ویژگیهای کششی استفاده میشود. آزمون کشش مهندسی برای نشان دادن اطلاعات اساسی درباره استحکام مواد و به عنوان آزمونی برای پذیرش خصوصیات ماده کاربرد دارد.

لینک کمکی