👈 دانلود اپ اندروید 👉

پاورپوینت استراتژی در عمل و روشهای تدوین برنامه ریزی استراتژیک

ارتباط با ما

فرمت: na

... دانلود ...

این پاورپوینت در مورد استراتژی در عمل و روشهای تدوین برنامه ریزی استراتژیک در 107 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: استراتژی در عمل و روشهای تدوین برنامه ریزی استراتژیک، استراتژی در عمل، روشهای تدوین برنامه ریزی استراتژیک، انواع مدل های فرآیند مدیریت استراتژیک، انواع برنامه ریزی، برنامه ریزی استراتژیک، ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک، مراحل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، و ... ومنابع می باشد

تعریف: برنامه ریزی استراتژیک (Strategic Planning)

استراتژیک (Strategic)

ع ب ا ر ت ا س ت ا ز، تعیین اهداف بلندمدّت و حیاتی سازمان و طریقه نیل به آن، با توجه به ع و ا م ل محی ط ی و با درنظر گرفتن آینده سازمان

تاکتیکی (Tactical)

ع ب ا ر ت ا س ت ا ز، ا ت خ ا ذ ت ص م ی م ه ا ی ک و ت ا ه م دّ ت ب ر ا ی ح د ا ک ث ر ب ه ر ه و ر ی ا ز م ن ا ب ع م و ج و د ب ا ت و ج ه ب ه ت ح وّ ل ا ت م ح ی ط. د ر ا ی ن ن و ع ب ر ن ا م ه ر ی ز ی و س ا ی ل (Means) لازم برای تحقق اهداف استراتژیک مشخص می شود و این کار سبب هماهنگی واحدهای سازمانی می گردد

در این حالت تلاش جهت حصول به بهترین نتایج است (اثربخشی)

عملیاتی (Operational)

ع ب ا ر ت ا س ت از، تعیین عملیات (ف عّ ا ل یّ ت ه ا ی) لازم جهت ن یل ب ه اهداف استراتژیک، ا ز ط ر ی ق و س ا ی ل (ت ا ک ت ی ک ه ا ی) ت ع ی ی ن ش د ه

در این حالت تلاش جهت بهتر انجام دادن کاره ا می باشد (کارآیی)

برنامه ریزی جامع

این برنامه ریزی خطوط راهنمای کلی و جهت گیری کلی سازمان را مشخص می سازد.

برنامه ریزی عملیاتی

برنامه ریزی عملیاتی به فعل درآوردن تصمیمات و چهارچوب های تعیین شده توسط برنامه ریزی جامع است.

هر برنامه جامع جهت تحقق نیازمند برنامه عملیاتی است. ترکیب برنامه ریزی جامع و عملیاتی را برنامه ریزی تلفیقی می گویند.

üبیش از 90 درصد از استراتژی ها باشکست مواجه می شوند و ازدستیابی به اهداف اساسی خود بازمی مانند

üبیش از 70 درصد علت شکست استراتژی ها در مرحله پیاده سازی آنها نهفته است.

ü دو دلیل عمده برای این مشکل اساسی وجود دارد:

1. اول اینکه سازمانهامعمولاً با قابلیتهای مدیریتی اداره می شوند. حال آنکه پیاده سازی استراتژی بیش از آنکه نیازمند مدیریت باشد نیازمندراهبری است.

2. دلیل دوم این امرشکافی است که بین لایه استراتژیک (راهبری) و لایه عملیاتی (مدیریتی) سازمانهاوجود دارد.

عبارت است از تهیه برنامه متناسب برای تطبیق قابلیت های درونی با شرایط ویژه محیطی و ارزیابی قابلیت های درونی یا

تعیین قدم های لازم جهت پیش بینی نقطه تعادل (Equilibrium) سازمان با محیط و تنظیم استراتژی جدید

به عبارتی دیگر:

Õ کلیه اقداماتی که به تعریف اهداف و تعیین استراتژی مناسب برای دستیابی به آن هدف منجر می شود

در واقع روش سیستماتیکی است که فرایند مدیریت استراتژیک را تأئید و پشتیبانی می کند و قابلیت تعیین چگونگی برنامه (Plan) به اقدام (Action) را ندارد و به تنهایی، سبب ایجاد شکاف میان استراتژی تعیین شده و نتایج بدست آمده می شود

اضافه شدن جنبه های سازمانی کارآفرینانه و رهبری به برنامه ریزی استراتژیک همان مدیریت استراتژیک می باشد

بزرگترین مشکل مدیریت استراتژیک، ایجاد خاصیت اجرائی برنامه استراتژیک می باشد

لینک کمکی